Skip to main content

Smernica o súdnych príkazoch

O smernici

Ukončenie porušovania práv spotrebiteľa

Súdny príkaz je príkaz vydaný súdom alebo správnym orgánom, podľa ktorého je niekto povinný niečo vykonať alebo zdržať sa určitého konania.

Smernicou o súdnych príkazoch sa zabezpečuje ochrana kolektívnych záujmov spotrebiteľov na vnútornom trhu. V zmysle jej ustanovení sa vo všetkých krajinách EÚ uplatňujú postupy vydávania súdnych príkazov na ukončenie porušovania práv spotrebiteľa v EÚ (ako sú uvedené v prílohe k tejto smernici a transponované do vnútroštátneho práva).

Oprávnené subjekty

Touto smernicou sa harmonizujú niektoré aspekty postupov vydávania súdnych príkazoch v rámci EÚ. Tiež sa ňou umožňuje, aby sa oprávnené subjekty z určitej krajiny EÚ – najmä orgány zastupujúce spotrebiteľov a/alebo nezávislé verejné orgány – domáhali vydania súdneho príkazu v inej krajine EÚ, v ktorej došlo k neoprávnenému zásahu.

Zoznam oprávnených subjektov v oblasti súdnych príkazov

Relevantné smernice

Oprávnené subjekty sa môžu domáhať vydania súdneho príkazu v prípade neoprávnených zásahov do kolektívnych spotrebiteľských záujmov v zmysle smerníc v týchto oblastiach:

  • práva spotrebiteľa,
  • spotrebiteľský úver,
  • balík cestovných služieb,
  • nekalé obchodné praktiky,
  • neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách a
  • predaj spotrebného tovaru a záruky na spotrebný tovar.

Smernica o žalobách v zastúpení

Smernicu o súdnych príkazoch nahradí smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1828 z 25. novembra 2020 o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov. Ide o výsledok preskúmania spotrebiteľského práva EÚ – Novej dohody pre spotrebiteľov.