Skip to main content

Par direktīvu

Patērētāju tiesību pārkāpumu apturēšana

Aizliegums ir tiesas vai administratīvas iestādes izdots rīkojums, saskaņā ar kuru kādai personai ir jāveic konkrēta darbība vai jāatturas no tās.

Aizliegumu direktīva nodrošina patērētāju kolektīvo interešu aizsardzību iekšējā tirgū. Tajā noteikts, ka visās ES valstīs ir spēkā aizlieguma procedūras, kas paredzētas tam, lai apturētu ES patērētāju tiesību pārkāpumus (tiesības norādītas tiesību aktos, kas uzskaitīti direktīvas pielikumā un transponēti valsts tiesību aktos).

Tiesīgās struktūras

Direktīva saskaņo dažus aizlieguma procedūras aspektus visā ES. Tā arī ļauj kādas ES valsts tiesīgajām iestādēm, jo īpaši patērētāju pārstāvības iestādēm un/vai neatkarīgām publiskām iestādēm, iesniegt prasību apturēt pārkāpumus citās ES valstīs, kurās pieļauti pārkāpumi.

Saraksts ar tiesīgajām struktūrām

Aptvertās direktīvas

Jo īpaši tiesīgās iestādes var iesniegt prasību apturēt pārkāpumus, kas kaitē patērētāju kolektīvajām interesēm, kas norādītas direktīvās attiecībā uz:

  • patērētāju tiesībām;
  • patēriņa kredītiem;
  • kompleksiem ceļojumiem;
  • negodīgu komercpraksi;
  • negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos;
  • patēriņa preču pārdošanu un saistītajām garantijām.

Direktīva attiecībā uz pārstāvības prasībām

Aizliegumu direktīva tiks aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2020/1828 (2020. gada 25. novembris) par pārstāvības prasībām patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai. Tā ir daļa no “ES tiesību aktu pārskatīšanas patērētāju aizsardzības jomā – Uz patērētājiem orientēts jaunais kurss”.