Skip to main content

ELi õiguse kohaldamine

Määrused ja otsused on alates nende jõustumiskuupäevast automaatselt siduvad kõikides ELi liikmesriikides. Direktiivi peavad ELi liikmesriigid oma siseriiklikusse õigusesse üle võtma. Komisjon jälgib, kas ELi õigusakte kohaldatakse nõuetekohaselt ja õigeaegselt, ning võtab vastasel juhul vajalikke meetmeid. 

ELi õigus ja selle kohaldamine

  • Määrused ja otsused on alates nende jõustumiskuupäevast automaatselt siduvad kõikides ELi liikmesriikides.
  • Direktiivid peavad ELi liikmesriigid oma siseriiklikusse õigusesse üle võtma.

Types of EU law

ELi liikmesriigid rakendavad

Määrused ja otsused

Riiklikud ametiasutused peavad hoolitsema määruste ja otsuste nõuetekohase rakendamise eest.

Direktiivid

Igas direktiivis on kehtestatud tähtaeg, milleks ELi liikmesriigid peavad selle sätted oma riigi õigusesse üle võtma ning sellest komisjonile teatama.

Komisjon aitab liikmesriikidel ELi õigusakte nõuetekohaselt rakendada. Ta jagab veebis teavet, rakendamiskavasid ja suuniseid ning korraldab eksperdirühmade kohtumisi.

Riiklikud rakendusmeetmed – kuidas need EUR-Lexist üles leida?

Komisjon korraldab järelevalvet

Komisjon peab tagama, et kõik ELi liikmesriigid kohaldavad ELi õigust nõuetekohaselt. Seepärast nimetatakse komisjoni aluslepingute täitmise järelevalvajaks.

Komisjon peab reageerima, kui ELi liikmesriik

  • ei võta direktiivi tähtajaks täielikult oma siseriiklikusse õigusesse üle,
  • ei ole tõenäoliselt ELi õigust nõuetekohaselt kohaldanud.

2016. aasta teatises „ELi õigus: parema kohaldamisega paremad tulemused“ on selgitatud, kuidas komisjon tagab ELi õigusnormide kohaldamise, rakendamise ja jõustamise kõikide kodanike, tarbijate ja ettevõtjate huve silmas pidades.

Monitoring implementation of EU directives

Better regulation: why and how

Mis juhtub siis, kui liikmesriik ei rakenda ELi õigust?

Kui liikmesriigi ametiasutused ei rakenda ELi õigust nõuetekohaselt, võib komisjon selle liikmesriigi suhtes algatada ametliku rikkumismenetluse. Kui probleemi ikkagi lahendada ei suudeta, võib komisjon suunata juhtumi Euroopa Kohtusse.

Infringement procedure

Kuidas esitada kaebust?

Euroopa Liidu kodanikud, elanikud ja ettevõtjad on tänu liidu õigusnormidele kaitstud mitmesuguste õigustega. Kui teile tundub, et EL liikmesriigi ametiasutused on neid õigusi rikkunud, on teil võimalik kasutada mitmesuguseid õiguskaitsemehhanisme ja tugiteenuseid.

Soovitame teil kõigepealt pöörduda riiklike asutuste, näiteks ombudsmani või kohaliku kohtu poole. ELi liikmesriigi ametiasutustel lasub peamine kohustus ELi õigusnormide nõuetekohase kohaldamise eest.

Kuigi üldjuhul saate oma õigusi paremini kaitsta oma elukohariigis, saab siiski ka Euroopa Liit teile abiks olla. Teil on õigus esitada komisjonile ametlik kaebus.

Selle kohta leiate lisateavet järgmisest jaotisest:

Problems and complaints

Documents