Skip to main content

Anvendelse af EU-lovgivningen

Forordninger og afgørelser bliver automatisk bindende i hele EU på den dato, hvor de træder i kraft. Direktiver skal indarbejdes i EU-landenes nationale lovgivning. Kommissionen kontrollerer, at EU-lovgivningen anvendes korrekt og rettidigt, og den griber ind, hvis det ikke er tilfældet. 

EU-lovgivningen og dens anvendelse

  • forordninger og afgørelser bliver automatisk bindende i hele EU på den dato, hvor de træder i kraft
  • direktiver skal indarbejdes af EU-landene i deres nationale lovgivning

Types of EU law

Gennemførelse i EU-landene

Forordninger og afgørelser

De nationale myndigheder skal sørge for, at de anvendes korrekt.

Direktiver

Hvert direktiv har en frist for, hvornår EU-landene skal have indarbejdet dets bestemmelser i deres nationale lovgivning og underrettet Kommissionen herom.

Kommissionen hjælper medlemslandene med at gennemføre al EU-lovgivningen korrekt. Den sørger for onlineinformation, gennemførelsesplaner og vejledende dokumenter og arrangerer møder med ekspertgrupper.

Nationale gennemførelsesforanstaltninger – Sådan finder du dem i EUR-Lex

Kommissionen overvåger

Kommissionen er ansvarlig for at sikre, at alle EU-lande anvender EU-lovgivningen korrekt. I den egenskab kaldes Kommissionen for "traktaternes vogter".

Kommissionen skrider ind, hvis et EU-land:

  • ikke indarbejder et direktiv fuldt ud i den nationale lovgivning inden en bestemt frist
  • muligvis ikke har anvendt EU-lovgivningen korrekt

Meddelelsen fra 2016 EU-retten: Bedre resultater gennem bedre anvendelse forklarer, hvordan Kommissionen sikrer, at EU-retten anvendes, gennemføres og håndhæves til fordel for alle borgere, forbrugere og virksomheder.

Monitoring implementation of EU directives

Better regulation: why and how

Når lande ikke anvender EU-reglerne rigtigt

Hvis et land ikke gennemfører EU's lovgivning rigtigt, kan Kommissionen indlede en formel traktatbrudsprocedure mod det pågældende land. Hvis problemet fortsat ikke løses, kan Kommissionen i sidste ende indbringe sagen for EU-Domstolen.

Infringement procedure

Sådan kan du klage

EU's borgere, indbyggere og virksomheder har en række rettigheder takket være EU-lovgivningen. Hvis du ikke mener, at de nationale myndigheder har respekteret disse rettigheder, er der flere muligheder for at klage og få hjælp.

Det er bedst, hvis du først tager sagen op med nationale organer eller myndigheder, f.eks. en ombudsmand eller en lokal domstol. Det skyldes, at de offentlige myndigheder i EU-landene har hovedansvaret for gennemførelse af EU's lovgivning.

Selv om du normalt håndhæver dine rettigheder bedre på nationalt plan i det land, du bor i, kan EU muligvis også hjælpe dig. Du kan henvende dig til Kommissionen med et problem ved at indgive en formel klage.

Du finder flere oplysninger i det særlige afsnit om dette emne:

Problems and complaints

Documents