Skip to main content

Uplatňování práva EU

Nařízení a rozhodnutí se automaticky stávají závaznými v celé EU ode dne jejich vstupu v platnost. Směrnice musí do vnitrostátních právních předpisů začlenit členské země Unie samy. Komise kontroluje, zda jsou právní předpisy EU uplatňovány správně a včas, a v opačném případě přijímá příslušná opatření. 

Právní předpisy EU a jejich uplatňování

  • Nařízenírozhodnutí se automaticky stávají závaznými v celé EU ode dne jejich vstupu v platnost.
  • Směrnice musí do svých vnitrostátních právních předpisů začlenit členské země Unie samy.

Types of EU law

Povinnosti členských států

Nařízení a rozhodnutí

Vnitrostátní orgány musí zajistit jejich řádné uplatňování.

Směrnice

V každé směrnici je uvedena lhůta, dokdy musí členské státy převzít její ustanovení do svých vnitrostátních právních předpisů a informovat o tom Komisi.

Komise členským státům při provádění všech právních předpisů EU pomáhá. Poskytuje jim informace online, prováděcí rozvrhy, pokyny a organizuje setkání různých skupin odborníků.

Vnitrostátní prováděcí opatření – Jak je najít v EUR-Lexu

Dohled Komise

Evropská komise odpovídá za to, že všechny členské státy právní předpisy EU řádně uplatňují. Kvůli této funkci se někdy Komise nazývá „strážkyní smluv“.

Komise podnikne kroky, pokud některá země EU:

  • ve stanovené lhůtě nezačlení plně směrnici do svého vnitrostátního práva
  • neuplatňuje právo EU správně

Sdělení z roku 2016 Právo EU: Lepší výsledky díky lepšímu uplatňování popisuje, jak Komise zajišťuje uplatňování, provádění a vymáhání předpisů EU ve prospěch všech občanů, spotřebitelů a podniků.

Monitoring implementation of EU directives

Better regulation: why and how

Pokud některá země neuplatňuje správně právo EU

Pokud orgány určitého členského státu neuplatňují správně právo EU, může Komise proti němu zahájit formální řízení o nesplnění povinnosti. Pokud ani poté není problém vyřešen, může Komise případně předložit věc Evropskému soudnímu dvoru.

Infringement procedure

Jak podat stížnost

Občané, rezidenti a podniky Evropské unie jsou podle předpisů EU chráněni řadou práv. Pokud se domníváte, že vám orgány členského státu EU tato práva upřely, máte k dispozici celou řadu opravných prostředků.

Doporučujeme vám, abyste se s danou záležitostí nejprve obrátili na orgány či subjektu daného státu, např. veřejného ochránce práv (ombudsmana) nebo místní soud. Důvodem je, že orgány veřejné správy členských států EU mají za uplatňování právních předpisů EU hlavní odpovědnost.

Dovolat se svých práv bývá zpravidla snazší v zemi bydliště. Pokud se domníváte, že váš případ by měl být řešen na evropské úrovni, může vám pomoci Komise. U té můžete podat stížnost.

Konkrétnější informace jsou k dispozici v části věnované speciálně tomuto tématu:

Problems and complaints

Documents