Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Прилагане на законодателството на ЕС

Регламентите и решенията автоматично стават задължителни в целия ЕС на датата на влизането им в сила. Директивите трябва да бъдат транспонирани в националното право от държавите от ЕС. Комисията следи дали правото на ЕС се прилага правилно и навреме и предприема действия, ако това не е така. 

Правото на ЕС и неговото прилагане

  • регламентите и решенията автоматично стават задължителни в целия ЕС на датата на влизането им в сила
  • директивите трябва да бъдат включени от държавите от Съюза в националното им законодателство

Types of EU law

Страните от ЕС прилагат

Регламенти и решения

Националните органи трябва да осигурят правилното им прилагане.

Директиви

Всяка директива съдържа краен срок, до който страните от ЕС трябва да включат нейните разпоредби в националното си законодателство и да информират Комисията за това.

Комисията помага на държавите членки да прилагат правилно всички закони на ЕС. Тя предлага онлайн информация, планове за прилагане, документи с насоки и организира срещи на експертни групи.

Национални мерки за изпълнение — как да ги намерите в EUR-Lex

Комисията наблюдава

Комисията е длъжна да гарантира, че всички страни от ЕС прилагат правото на ЕС по правилен начин. В тази си роля Комисията е наричана „пазител на договорите“.

Комисията предприема мерки, ако държава от ЕС:

  • не включи изцяло дадена директива в националното си законодателство до определения краен срок
  • не е приложила правото на ЕС по правилен начин

В съобщението от 2016 г. Правото на ЕСпо-добри резултати чрез по-добро прилагане се обяснява как Комисията гарантира прилагането, изпълнението и прилагането на законодателството на ЕС в полза на гражданите, потребителите и предприятията.

Monitoring implementation of EU directives

Better regulation: why and how

Когато страните не прилагат правото на ЕС

Ако националните органи не прилагат правилно законите на ЕС, Комисията може да започне официално производство за установяване на неизпълнение на задължения срещу въпросната държава. Ако и тогава въпросът не може да бъде решен, Комисията може да отнесе случая до Съда на Европейския съюз.

Infringement procedure

Как да подадете жалба

Гражданите, жителите и предприятията в Европейския съюз са защитени с редица права благодарение на правото на Съюза. Ако смятате, че тези права не са спазени от националните органи на дадена държава от ЕС, съществуват различни средства за правна защита и помощ.

Препоръчително е първо да отнесете въпроса до националните органи като например омбудсман или местен съд. Това е така, защото обществените органи в държавите членки носят основната отговорност за прилагането на законодателството на ЕС.

Независимо че по принцип можете да защитите правата си по-добре в страната, в която живеете, Европейският съюз също може да ви помогне: Можете да се оплачете пред Комисията като официално подадете жалба.

По-подробна информация можете да намерите в специалния раздел:

Problems and complaints

Documents