Skip to main content

Profil prekladateľa

Všeobecný profil prekladateľov Komisie. Oficiálny zoznam požiadaviek týkajúcich sa konkrétnej pracovnej pozície nájdete pri podávaní prihlášky v oznámení o výberovom konaní, vo výzve na vyjadrenie záujmu alebo vo výzve na predkladanie ponúk. Všetky výberové konania organizuje a uverejňuje Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) – úrad zodpovedný za výber pracovníkov pre všetky inštitúcie EÚ.

Váš profil

Od prekladateľov Komisie sa požadujú preklady politických, právnych, administratívnych a webových textov, a to spravidla do ich hlavného jazyka. Často ide o zložité texty, ktoré sa týkajú všetkých oblastí činnosti Európskej únie (ekonomickej, finančnej, vedeckej, technickej atď.).

Hľadáme vysokokvalifikovaných absolventov, a to aj absolventov prírodovedných alebo nelingvistických odborov, ktoré sú relevantné pre politiky EÚ.

Základné požiadavky

  • schopnosť pochopiť rozmanité a zložité otázky, pohotovo reagovať na zmenu okolností, vyhľadávať a spracúvať informácie a efektívne komunikovať
  • iniciatívnosť, predstavivosť, intelektuálna zvedavosť a motivácia
  • schopnosť pracovať dôsledne a pod tlakom, a to samostatne aj ako člen tímu, a zapadnúť do multikultúrneho pracovného prostredia
  • schopnosť sebadisciplíny požadovanej pre prácu vo veľkej verejnoprávnej organizácii

Osobitné zručnosti

Popri uvedených základných požiadavkách, ktoré sa uplatňujú na všetkých prijímaných pracovníkov Komisie bez ohľadu na ich špecializáciu, sa náš profil prijímania pracovníkov orientuje na absolventov, ktorí majú – alebo nadobúdajú – osobitné zručnosti uvedené nižšie a sú ochotní tieto a iné zručnosti počas trvania svojho pracovného pomeru zdokonaľovať.

Jazykové zručnosti

  • dokonalá znalosť všetkých aspektov a štylistických úrovní vášho materinského/hlavného jazyka
  • vynikajúca znalosť dvoch alebo viacerých úradných jazykov EÚ, pričom aspoň jedným z nich musí byť angličtina, francúzština alebo nemčina

Tematické kompetencie

  • znalosť ekonomickej, finančnej, právnej, technickej alebo vedeckej problematiky

Prekladateľské zručnosti

  • pochopenie textov v zdrojovom jazyku a ich správny preklad do cieľového jazyka za použitia štýlu a registra primeraného účelu daného dokumentu
  • schopnosť rýchlo a efektívne robiť rešerše problematiky a terminológie v zdrojovom aj cieľovom jazyku
  • ovládanie prekladateľského softvéru a terminologických nástrojov, ako aj štandardného softvéru na automatizáciu administratívnych činností