Skip to main content

Tulkotāja profils

Tulkotāja profils

Šis ir vispārīgs Komisijas tulkotāju profils. Ja jūs interesē oficiālais prasību saraksts kādam konkrētam amatam, pirms pieteikšanās izlasiet paziņojumu par konkursu, uzaicinājumu izteikt ieinteresētību vai uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu. Visus konkursus rīko un izsludina Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO). Šī struktūra atlasa darbiniekus visām ES iestādēm.

Jūsu profils

Komisijas tulkotājiem ir jātulko ar politiku saistīti, juridiski, administratīvi teksti un interneta lapas — parasti savā galvenajā valodā. Tie bieži ir sarežģīti un attiecas uz visām Eiropas Savienības darbības jomām (ekonomiku, finansēm, zinātni, tehniku u.tml.).

Mēs meklējam talantīgus augstskolu absolventus – tostarp cilvēkus ar grādu kādā zinātnes jomā vai ar valodu nesaistītā humanitāro zinību jomā, kam ir sakars ar ES politiku.

Pamatprasības

  • Jāspēj izprast daudzveidīgus un bieži vien sarežģītus jautājumus, ātri pielāgoties mainīgiem apstākļiem, pārvaldīt informācijas plūsmu un efektīvi sazināties.
  • Ir nepieciešama iniciatīva, iztēle, intelektuāla zinātkāre un motivācija.
  • Jāspēj strādāt nemainīgi labā līmenī un lielas slodzes apstākļos (individuāli un komandā) un iekļauties daudzkultūru darba vidē.
  • Jāspēj saglabāt pašdisciplīnu, kas vajadzīga, lai varētu strādāt lielā publiskā sektora organizācijā.

Specifiskās prasmes

Papildus šīm pamatprasībām, kuras izvirza visiem Komisijas varbūtējiem darbiniekiem neatkarīgi no viņu specializācijas, mūsu atlases profils ir orientēts uz augstskolas absolventiem, kuriem piemīt zemāk izklāstītās specifiskās prasmes (vai kuri ir gatavi tās apgūt). Kandidātiem ir jāgrib šīs un citas prasmes pilnveidot darba gaitā.

Valodu zināšanas

  • Perfekti jāpārvalda visi jūsu dzimtās vai galvenās valodas aspekti un stilistikas līmeņi.
  • Ļoti labi jāzina vēl vismaz 2 ES oficiālās valodas, no kurām vismaz vienai ir jābūt angļu, franču vai vācu valodai.

Tematiskās prasmes

  • Jāpārzina ekonomika, finanses, juridiski jautājumi, tehniskā vai zinātnes joma.

Prasme tulkot

  • Jāizprot teksts avotvalodā un jāspēj to pareizi pārnest mērķvalodā, izmantojot tādu stilu un valodas reģistru, kas atbilst teksta mērķim.
  • Ātri un efektīvi jāizpēta temats un terminoloģija gan avotvalodā, gan mērķvalodās.
  • Jāspēj apgūt datorizēto tulkošanu un terminoloģijas instrumentus, kā arī parastās biroja automatizācijas programmas.