Skip to main content

Profil překladatele

Profil překladatele

Uvádíme zde obecný profil překladatelů Komise. Chcete-li se dozvědět oficiální požadavky týkající se konkrétní pracovní pozice, o kterou máte zájem, vyhledejte si dané oznámení o výběrovém řízení, výzvu k vyjádření zájmu nebo výzvu k předkládání nabídek. Veškerá výběrová řízení organizuje a zveřejňuje Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO), který odpovídá za nábor zaměstnanců pro všechny orgány EU.

Váš profil

Překladatelé Komise překládají politické, právní, administrativní a webové texty, a to zpravidla do svého hlavního (zpravidla mateřského) jazyka. Jedná se často o složité překladové texty, které se týkají všech témat činnosti Evropské unie (např. hospodářská, finanční, vědecká či technická témata).

Hledáme proto vysoce kvalifikované absolventy vysokých škol, včetně osob s univerzitním vzděláním v přírodovědných oborech a nelingvistických humanitních oborech, které jsou z hlediska politik EU relevantní.

Základní požadavky

  • schopnost porozumět rozličným komplexním tématům, rychle se přizpůsobit měnícím se okolnostem, efektivně zpracovávat informace a dobře komunikovat
  • vlastní iniciativa, kreativita, zvídavost a motivovanost
  • důslednost, schopnost pracovat pod tlakem – samostatně i v rámci týmu – a začlenit se do multikulturní pracovního prostředí
  • disciplinovanost a sebekázeň nutná při práci ve velké veřejnoprávní organizaci

Specifické dovednosti

Kromě těchto základních požadavků, které musí splňovat všichni potenciální zaměstnanci Komise bez ohledu na jejich specializaci, se od uchazečů o pozici překladatele požadují níže uvedené specifické dovednosti – nebo se od nich očekává, že budou ochotni na nich zapracovat a své znalosti si během své kariéry v institucích EU prohlubovat a dále rozšiřovat.

Jazykové dovednosti

  • dokonalá znalost mateřského/hlavního jazyka včetně všech jeho mluvnických a stylistických aspektů
  • důkladná znalost minimálně dvou úředních jazyků EU – nejméně jeden z nich musí být angličtina, francouzština nebo němčina

Znalost tematických okruhů

  • obeznámenost s ekonomickými, finančními, právními záležitostmi či otázkami z technických nebo vědních oborů

Překladatelské dovednosti

  • schopnost porozumět textu ve zdrojovém jazyce a převést ho věcně správně do jazyka cílového, a to za použití vhodných stylistických prostředků a při zachování rejstříku, který odpovídá účelu textu
  • schopnost rychle se zorientovat v tématu a efektivně provádět terminologickou rešerši – ve zdrojovém i cílovém jazyce
  • schopnost používat nástroje pro počítačem podporovaný překlad, terminologické databáze a standardní kancelářský software