Skip to main content

Ekodizajn udržateľných výrobkov

Novým nariadením sa zlepší obehovosť výrobkov EÚ, energetické vlastnosti a ďalšie aspekty environmentálnej udržateľnosti.

Súčasná smernica 2009/125/ES o ekodizajne už dlhý čas prináša výhody podnikom, spotrebiteľom a životnému prostrediu. Súčasné ekodizajnové opatrenia, ktorými sa upravuje 31 skupín výrobkov, len v roku 2021 svojím účinkom ušetrili spotrebiteľom v EÚ 120 miliárd EUR vo výdavkoch na energiu a viedli k 10 % zníženiu ročnej spotreby energie pri výrobkoch, na ktoré sa opatrenia vzťahujú.

Environmentálne udržateľnejšie a obehovejšie výrobky

Návrh nového nariadenia o ekodizajne udržateľných výrobkov, uverejnený 30. marca 2022, je základným kameňom prístupu Komisie k environmentálne udržateľnejším a obehovejším výrobkom. Návrh vychádza z existujúcej smernice o ekodizajne, ktorá sa v súčasnosti vzťahuje iba na energeticky významné výrobky.

Návrhom sa stanovuje rámec na určovanie požiadaviek na ekodizajn pre osobitné skupiny výrobkov s cieľom značne zlepšiť ich obehovosť, energetické vlastnosti a ďalšie aspekty environmentálnej udržateľnosti. Umožní sa ním stanovenie požiadaviek na vlastnosti a informácie v prípade takmer všetkých kategórií fyzického tovaru uvedeného na trh EÚ (okrem niekoľkých významných výnimiek, ako sú potraviny a krmivá, ako sa vymedzuje v nariadení ES/178/2002). Rámcom sa umožní aj stanovenie horizontálnych pravidiel v prípade skupín výrobkov, ktoré majú dostatočné množstvo spoločných charakteristík.

Rámcom sa umožní aj stanovenie širokého radu požiadaviek vzťahujúcich sa na

  • trvanlivosť, opätovnú použiteľnosť, modernizovateľnosť a opraviteľnosť výrobkov,
  • prítomnosť látok, ktoré bránia obehovosti,
  • efektívne využívanie energie a zdrojov,
  • obsah recyklovaného materiálu,
  • repasovanie a recykláciu,
  • uhlíkovú a environmentálnu stopu,
  • požiadavky na informácie vrátane digitálneho pasu výrobku.

V novom „digitálnom pase výrobku“ sa budú poskytovať informácie o environmentálnej udržateľnosti výrobkov. Spotrebiteľom a podnikom by to malo pomôcť informovane sa rozhodovať pri nákupe výrobkov, uľahčovať opravu a recyklovanie a zvyšovať transparentnosť, pokiaľ ide o vplyv životného cyklu výrobkov na životné prostredie. Pas výrobku by mal takisto pomôcť subjektom verejného sektora lepšie vykonávať previerky a kontroly.

Do roku 2030 sa môže vďaka novému rámcu pre udržateľné výrobky ušetriť primárna energia v objeme 132 miliónov ton ropného ekvivalentu, čo zodpovedá zhruba 150 miliardám kubických metrov zemného plynu, čo je takmer ekvivalent dovozu ruského plynu do EÚ.

Pracovné plány pre ekodizajn a energetické označovanie

V súčasných právnych predpisoch sa vyžaduje, aby sa priority na vykonávanie stanovovali prostredníctvom pravidelne aktualizovaných priebežných pracovných plánov, ktorými sa hodnotí dosiahnutý pokrok a ktoré zahŕňajú orientačné priority v rámci nových zvažovaných skupín energeticky významných výrobkov.

Pracovný plán pre ekodizajn a energetické označovanie na roky 2022 – 2024 nadväzuje na prácu, ktorá sa vykonala od prijatia prvej smernice o ekodizajne, ale vzťahuje sa aj na prácu, ktorá sa vyžaduje podľa nariadenia EÚ/2017/1369 o rámci pre energetické označovanie, a hodnotí pokrok dosiahnutý v súvislosti s Európskym registrom výrobkov s energetickým označením (EPREL). Plán sa vzťahuje aj na podobnú činnosť týkajúcu sa označovania pneumatík, ktorá má osobitný právny základ.

Pracovný plán na roky 2022 – 2024 sa vzťahuje na nové energeticky významné výrobky a aktualizuje a zvyšuje ambície v prípade výrobkov, ktoré už sú regulované, a to ako prechodné opatrenie, kým nevstúpi do platnosti nové nariadenie. Riešia sa ním výrobky spotrebnej elektroniky, ako sú smartfóny, tablety a slnečné panely, čo je najrýchlejšie rastúci tok odpadu.