Skip to main content

Ekodesign udržitelných výrobků

Nové nařízení zlepší oběhovost, energetickou náročnost a další aspekty environmentální udržitelnosti výrobků v EU.

Stávající směrnice 2009/125/ES o ekodesignu představuje velký přínos pro podniky, spotřebitele a životní prostředí. Jen v roce 2021 ušetřili spotřebitelé v EU díky opatřením v oblasti ekodesignu, která se týkají 31 skupin výrobků, 120 miliard eur na výdajích za energii. U výrobků, na něž se tato opatření vztahují, došlo rovněž ke snížení roční spotřeby energie o 10 %.

Výrobky oběhového hospodářství, které jsou udržitelnější z hlediska životního prostředí

Základním kamenem snahy Evropské komise zavést environmentálně udržitelnější výrobky oběhového hospodářství je návrh nového nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků, který byl zveřejněn 30. března 2022. Návrh vychází ze stávající směrnice o ekodesignu, která se však vztahuje pouze na výrobky spojené se spotřebou energie.

Nové nařízení stanoví požadavky na ekodesign u konkrétních skupin výrobků, což by mělo výrazně zlepšit jejich oběhovost, energetickou náročnost a další aspekty udržitelnosti z hlediska životního prostředí. Dále rovněž stanoví požadavky na výkonnost a poskytování informací u téměř všech kategorií fyzického zboží uváděného na trh EU (s několika výjimkami, jako jsou potraviny či krmiva, jak jsou definovány v nařízení (ES) č. 178/2002). U těch skupin výrobků, které mají dostatečné společné vlastnosti, se stanoví horizontální pravidla.

Nové požadavky se budou mimo jiné týkat:

  • trvanlivosti, opětovné použitelnosti, modernizovatelnosti a opravitelnosti výrobků
  • přítomnosti látek, které brání oběhovosti
  • účinného využívání energií a zdrojů
  • recyklovaného obsahu
  • repasování a recyklace
  • uhlíkové a environmentální stopy
  • poskytování informací, včetně digitálního pasu výrobku

V tomto digitálním pasu budou uvedeny informace o environmentální udržitelnosti výrobku. Tento pas by měl spotřebitelům a podnikům pomoci činit informovaná rozhodnutí při nákupu výrobku, usnadnit jeho opravu a recyklaci a zlepšit transparentnost, pokud jde o dopady životního cyklu příslušného výrobku na životní prostředí. Veřejné orgány budou moci díky němu lépe provádět kontroly.

Do roku 2030 by mělo nové nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků přinést úspory primární energie ve výši 132 Mtoe (milionů tun ropného ekvivalentu), což odpovídá přibližně 150 miliardám m³ zemního plynu, tedy téměř celému objemu ruského plynu dováženého do EU.

Pracovní plány pro ekodesign a označování energetickými štítky

Stávající právní předpisy vyžadují, aby se prostřednictvím pravidelně aktualizovaných průběžných pracovních plánů stanovily priority pro provádění. V těchto plánech se hodnotí dosažený pokrok a jsou v nich zahrnuty orientační priority pro nové skupiny výrobků spojených se spotřebou energie, které je třeba vzít v úvahu.

Pracovní plán pro ekodesign a označování energetickými štítky na období 2022–2024 navazuje na pokrok dosažený od přijetí první směrnice o ekodesignu. Zahrnuje rovněž požadavky rámcového nařízení o označování energetickými štítky (EU/2017/1369) a hodnotí pokrok dosažený v rámci Evropského registru výrobků s energetickým označením (EPREL). Plán se také zabývá otázkou označování pneumatik, které však má vlastní právní základ.

Pracovní plán na období 2022–2024 zahrnuje nové výrobky spojené se spotřebou energie a aktualizuje a navyšuje ambice u již regulovaných výrobků. Představuje přechodné opatření na dobu, než nové nařízení vstoupí v platnost. Zaměřuje se na spotřební elektroniku, jako jsou chytré telefony, tablety a solární panely, což je nejrychleji rostoucí zdroj odpadu.