Skip to main content

Solidaarsus

ELi põhiõiguste harta IV jaotis: töötajate õigus olla informeeritud ja ära kuulatud, kollektiivläbirääkimiste ja kollektiivse tegutsemise õigus, tööhõiveteenuste kasutamine, põhjendamatu vallandamine, õiglased töötingimused, lapstööjõu kasutamine, töö- ja eraelu tasakaal, sotsiaalkindlustus, tervishoid, üldhuviteenused, keskkonnakaitse, tarbijakaitse.

Teadke oma õigusi!

ELi põhiõiguste harta IV jaotise teema on solidaarsus. Selle jaotise artiklitega 27–38 kaitstakse järgmisi õigusi:

Mida teha, kui teie õigusi on rikutud?

ELi liikmesriikide ametiasutused peavad põhiõiguste hartat järgima üksnes ELi õiguse rakendamisel. Muul juhul on põhiõigused kaitstud iga riigi põhiseadusega.

What to do if your rights have been breached

The authorities of EU countries are bound to comply with the Charter of Fundamental Rights only when implementing EU law. Fundamental rights are protected by your country's constitution.