Skip to main content

Ko Eiropas Komisija dara, veidojot stratēģiju un politiku

Pamatuzdevumi attiecībā uz stratēģiju un politiku

Eiropas Komisijai aktīvi piedalās ES vispārējās stratēģijas izstrādē un ES politikas veidošanā un īstenošanā. Tā regulāri izvērtē savu politiku un sagatavo par to ziņojumus.

Noteikt stratēģiskās prioritātes

Kopā ar pārējām svarīgākajām ES iestādēm Eiropas Komisija izstrādā vispārējo stratēģiju un nosaka ES politisko virzību.

Ik pēc pieciem gadiem katras jaunās Komisijas komisāru kolēģijas pilnvaru laika sākumā tās priekšsēdētājs arī nosaka šī pilnvaru perioda politiskās prioritātes.

Komisija ik gadu, sagatavojot darba programmu, šīs prioritātes pārvērš konkrētās darbībās, kuras izklāstītas rīcības plānā nākamajiem 12 mēnešiem.

Uzziniet vairāk par Komisijas stratēģiskajām prioritātēm un mērķiem, starptautiskajām stratēģijām un attiecībām ar ārpussavienības valstīm.

Izstrādāt un īstenot politiku

Eiropas Komisija izstrādā un īsteno ES politiku,

  • ierosinot tiesību aktus Eiropas Parlamentam un Eiropas Savienības Padomei,
  • palīdzot dalībvalstīm īstenot ES tiesību aktus,
  • pārvaldot ES budžetu un piešķirot finansējumu,
  • garantējot (kopā ar ES Tiesu) ES tiesību aktu ievērošanu,
  • pārstāvot ES starptautiskajā arēnā (kopā ar Eiropas Ārējās darbības dienestu, kas ir ES diplomātiskais dienests).

ES politika tiek izstrādāta tā, lai tā sniegtu labumu iedzīvotājiem, uzņēmumiem un citām ieinteresētajām personām ES. Par jaunām politikas iniciatīvām, ar kurām nāk klajā Komisija, ir jāpanāk iekšēja vienošanās saskaņā ar noteiktu procedūru.

Labāka regulējuma instrumenti garantē, ka jaunas politikas pamatā vienmēr ir pārbaudīti fakti un vislabākā prakse.

Uzziniet, kā Eiropas Komisija pieņem lēmumus par politiku.

Sniegt ziņojumus

Eiropas Komisija savu darbu plāno un par paveikto ziņo ikgadējā ciklā, ko sauc par stratēģiskās plānošanas un programmu izstrādes ciklu. Eiropas Komisija regulāri publicē katra cikla rezultātus.

Gada darbības pārskati

Gada pārvaldības un snieguma ziņojumi

Sagatavot vērtējumus

Komisija pastāvīgi vērtē, vai ES politika atbilst Eiropas uzņēmumu un iedzīvotāju vajadzībām. Tiek izvērtēta efektivitāte, lietderīgums, nozīmīgums, saskaņotība un ES pievienotā vērtība. Plašāka sabiedrība par veicamajiem vērtējumiem tiek informēta izvērtēšanas ceļvežos.

Politikas izvērtēšana