Skip to main content

Europos Komisijos veikla strategijos ir politikos srityje

Pagrindinis vaidmuo strategijos ir politikos srityje

Europos Komisija aktyviai veikia plėtodama bendrą ES strategiją ir rengdama bei įgyvendindama ES politiką. Ji reguliariai vertina savo politiką ir už ją atsiskaito.

Strateginių prioritetų nustatymas

Kartu su kitomis pagrindinėmis ES institucijomis Europos Komisija rengia bendrą ES strategiją ir politinę kryptį.

Kas penkerius metus naujos Komisijos kadencijos pradžioje Komisijos pirmininkas taip pat nustato būsimos kadencijos politinius prioritetus.

Komisija kasmet šiuos prioritetus įgyvendina konkrečiais veiksmais. Tam ji parengia metinę darbo programą, kurioje nustato kitų dvylikos mėnesių veiksmų planą.

Daugiau informacijos apie Europos Komisijos strateginius prioritetus ir tikslus, tarptautines strategijas ir santykius su ES nepriklausančiomis šalimis.

Politikos rengimas ir įgyvendinimas

Europos Komisija rengia ir įgyvendina ES politiką. Ji:

  • teikia Europos Parlamentui ir Europos Sąjungos Tarybai teisės aktų pasiūlymus,
  • padeda ES šalims įgyvendinti ES teisės aktus,
  • administruoja ES biudžetą ir skiria lėšų,
  • kartu su Teisingumo Teismu užtikrina, kad būtų laikomasi ES teisės aktų,
  • kartu su ES diplomatine tarnyba – Europos išorės veiksmų tarnyba – atstovauja Europos Sąjungai už Europos ribų.

ES savo politika siekia pasitarnauti piliečiams, įmonėms ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams ES. Naujos Komisijos politikos iniciatyvos nustatyta tvarka turi būti suderintos institucijos viduje.

Geresnio reglamentavimo priemonėmis užtikrinama, kad kiekviena nauja politikos priemonė būtų grindžiama faktais ir geriausiais praktinės patirties pavydžiais.

Sužinokite, kaip Europos Komisija priima sprendimus dėl politikos.

Ataskaitų teikimas

Europos Komisija planuoja savo darbą ir už jį atsiskaito laikydamasi metinio ciklo, vadinamo strateginio planavimo ir programavimo ciklu. Europos Komisija reguliariai skelbia kiekvieno ciklo ataskaitas.

Metinės veiklos ataskaitos

Metinės valdymo ir veiklos rezultatų ataskaitos

Vertinimas

Komisija nuolat vertina, ar ES politikos priemonės atitinka ES įmonių ir piliečių poreikius. Vertinamas politikos veiksmingumas, efektyvumas, aktualumas, nuoseklumas ir pridėtinė vertė ES. Apie vertinimus visuomenė informuojama vertinimų planuose.

Politikos vertinimas