Skip to main content

Jakou činnost Evropská komise vyvíjí v oblasti strategie a politiky

Hlavní úlohy ve strategii a politice

Evropská komise hraje aktivní roli při vytváření celkové strategie EU a v koncipování a provádění politik EU. Své politiky pravidelně vyhodnocuje a podává o nich zprávy.

Stanovování strategických priorit

Spolu s ostatními hlavními orgány EU Evropská komise koncipuje celkovou strategii EU a zajišťuje její politické vedení.

Každých pět let (na začátku funkčního období nové Komise) její předseda určí politické priority pro nadcházející funkční období.

Komise každý rok dává těmto prioritám podobu konkrétních opatření prostřednictvím každoročního pracovního programu, který obsahuje plán činnosti na příštích dvanáct měsíců.

Další informace o strategických prioritách a cílech Evropské komise, mezinárodních strategiíchvztazích se zeměmi mimo EU

Tvorba a provádění politik

Evropská komise vytváří a realizuje politiky EU. Za tímto účelem:

  • navrhuje právní předpisy, které předkládá Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie
  • pomáhá členským zemím s prováděním právních předpisů EU
  • spravuje rozpočet EU a přiděluje finanční prostředky
  • zajišťuje spolu se Soudním dvorem dodržování právních předpisů EU
  • spolu s diplomatickou službou EU (Evropskou službou pro vnější činnost) zastupuje Evropskou unii ve světě

Cílem politik EU je přinést prospěch občanům, podnikům a dalším zainteresovaným stranám v EU. Iniciativy Komise, jejichž vyústěním mají být nové politiky, musí být interně odsouhlaseny v souladu se stanoveným postupem.

Díky nástrojům pro zlepšování právní úpravy je zajištěno, že se při tvorbě každé nové politiky vychází z doložených skutečností a nejlepších známých postupů.

Jak Evropská komise rozhoduje o politikách

Předkládání zpráv

Svou práci Evropská komise plánuje podle tzv. „cyklu strategického plánování a sestavování programů“, na jehož základě také o své činnosti sestavuje zprávy. Zprávy vyplývající z každého cyklu Evropská komise pravidelně zveřejňuje.

Výroční zprávy o činnosti

Výroční zprávy o řízení a výkonnosti

Hodnocení

Komise průběžně vyhodnocuje, zda politiky EU odpovídají potřebám evropských podniků a občanů. V rámci hodnocení se posuzuje účinnost, efektivita, relevantnost, soudržnost a přidaná hodnota EU. O hodnoceních je veřejnost informována v plánech hodnocení.

Hodnocení politik