Skip to main content

Delo Evropske komisije na področju zakonodaje

Glavne naloge na področju zakonodaje

Komisija predlaga in izvaja predpise, ki so v skladu s cilji pogodb EU. Spodbuja sodelovanje podjetij in državljanov v zakonodajnem postopku in zagotavlja pravilno izvajanje predpisov ter po potrebi njihovo vrednotenje in posodabljanje.

Področja, na katerih lahko EU sprejema predpise

Vsako ukrepanje EU temelji na pogodbah, ki so jih demokratično potrdile države članice. Pogodbe so zavezujoči sporazumi med državami EU in določajo cilje EU, pravila za institucije EU, način sprejemanja odločitev ter odnose med EU in državami članicami. Pogodbe so temelj prava EU.

EU lahko ukrepa samo na področjih, na katerih so ji države članice s pogodbami EU dale pooblastilo za to. Pogodbe natančneje določajo, kdo lahko sprejema predpise in na katerih področjih: EU, vlade držav ali oboji.

Pravni akti EU 

Področja ukrepanja EU 

Predlogi zakonodajnih aktov

Evropska komisija je odgovorna za načrtovanje in pripravo predlogov novih evropskih predpisov. To lahko stori na lastno pobudo. Predpisi, ki jih predlaga, morajo braniti interese Unije in vseh njenih državljanov. Komisija predloži zakonodajni predlog Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije, ki morata o besedilu soglašati, da lahko postane del prava EU.

Priprava in predlogi zakonodaje

Boljše pravno urejanje

Državljani, podjetja, civilna družba, javni organi ali drugi deležniki lahko povedo svoje mnenje v zakonodajnem postopku EU. Temu rečemo boljše pravno urejanje.

Na podlagi dokazov ter mnenj državljanov in deležnikov Komisija predlaga nove predpise.

Boljše pravno urejanje: zakaj in kako

Predpisi za izvajanje

Po sprejetju predpisa EU lahko Svet Evropske unije ali Evropski parlament pooblasti Komisijo, da sprejme dve vrsti nezakonodajnih aktov za pravilno izvajanje predpisov (izvedbeni akti) ali po potrebi njihovo posodobitev, ki je potrebna zaradi najnovejšega razvoja v določenem sektorju (delegirani akti).

Izvedbeni in delegirani akti 

Pravilno izvajanje

Komisija je odgovorna za spremljanje, ali se predpisi EU uporabljajo pravilno in pravočasno. Komisija je torej varuhinja pogodb.

Komisija ustrezno ukrepa, če država EU predpisa do določenega roka v celoti ne vključi v svojo nacionalno zakonodajo ali prava EU ne uporablja pravilno.

Če nacionalni organi ne izvajajo predpisov EU, lahko Komisija zoper zadevno državo začne uradni postopek za ugotavljanje kršitev.

Spremljanje izvajanja direktiv EU 

Postopek za ugotavljanje kršitev

Vrednotenje in posodabljanje zakonodaje

Komisija redno vrednoti, ali so predpisi EU prinesli želene spremembe za evropska podjetja in državljane.

Na podlagi ugotovitev vrednotenja odloči, ali bo ukrepe EU nadaljevala ali spremenila.

Skupaj z vrednotenji in preverjanjem ustreznosti (oceno več povezanih ukrepov) Komisija uporablja program REFIT za poenostavitev in cenejše izvajanje zakonodaje EU.

V okviru agende za boljše pravno urejanje lahko vsakdo pove svoje mnenje v tekočih javnih posvetovanjih o načrtovanih vrednotenjih in preverjanjih ustreznosti.

Vrednotenje predpisov