Skip to main content

Ko Eiropas Komisija dara stratēģijas un politikas jomā

Galvenie pienākumi likumdošanas jomā

Komisija ierosina un īsteno tiesību aktus atbilstīgi ES līgumu mērķiem. Tā veicina uzņēmēju un iedzīvotāju dalību likumdošanas procesā un nodrošina likumu pareizu īstenošanu, novērtēšanu un atjaunināšanu.

Jomas, kurās ES var pieņemt tiesību aktus

Visas ES īstenotās darbības pamatojas uz līgumiem, kurus demokrātiski apstiprinājušas dalībvalstis. Šie līgumi ir vienošanās starp ES dalībvalstīm un nosaka Savienības mērķus, ES iestāžu darbības noteikumus, lēmumu pieņemšanas procedūras un attiecības starp ES un tās dalībvalstīm. Līgumi ir visu tiesību aktu pamats.

ES drīkst rīkoties tikai tajās jomās, kurās dalībvalstis saskaņā ar ES līgumiem to ir attiecīgi pilnvarojušas. Līgumos ir noteikts, kas kādās jomās drīkst pieņemt tiesību aktus: ES, valstu valdības vai abas instances.

ES tiesību aktu veidi 

ES rīcības jomas 

Likumu ierosināšana

Eiropas Komisija ir atbildīga par jaunu Eiropas tiesību aktu plānošanu, sagatavošanu un ierosināšanu. Tai ir tiesības to darīt pēc savas iniciatīvas. Komisijas ierosinātajiem tiesību aktiem ir jāaizsargā visas Savienības un tās pilsoņu intereses. Komisija iesniedz likumdošanas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un ES Padomei, un šīm iestādēm ir jāvienojas par dokumentu, kas var kļūt par ES tiesību aktu.

Tiesību akta plānošana un ierosināšana

Labāks regulējums

Iedzīvotāji, uzņēmumi, pilsoniskā sabiedrība, publiskās struktūras un citas ieinteresētās personas var paust savu viedokli ES likumdošanas procesā. To sauc par labāku regulējumu.

Komisija ierosina jaunus tiesību aktus, kuru pamatā ir fakti un iedzīvotāju un ieinteresēto personu viedokļi.

Labāks regulējums: kālab un kā

Īstenošanas vispārīgie noteikumi

Kad konkrēts ES tiesību akts ir pieņemts, ES Padome vai Eiropas Parlaments var pilnvarot Komisiju pieņemt divu veidu neleģislatīvus aktus, lai nodrošinātu tiesību aktu pareizu īstenojumu (īstenošanas akti) vai atjaunošanu tad, ja ir nepieciešams ņemt vērā tendences kādā noteiktā sektorā (deleģētie akti).

Īstenošanas un deleģētie akti 

Pareiza īstenojuma nodrošināšana

Komisijas pienākums ir sekot līdzi tam, vai ES tiesību akti tiek pareizi un laicīgi piemēroti. Tā ir Komisijas “līgumu sargātājas” loma.

Komisija rīkosies, ja noteiktā termiņā kāda ES valsts nebūs pilnībā iekļāvusi konkrētu direktīvu savos tiesību aktos vai būs nepareizi piemērojusi ES tiesību aktus.

Ja valsts iestādes nav īstenojušas ES tiesību aktus, Komisija var sākt oficiālu pārkāpuma procedūru pret attiecīgo valsti.

ES direktīvu īstenojuma uzraudzība 

Pārkāpuma procedūra

Likumu novērtēšana un atjaunošana

Komisija regulāri novērtē, vai ES tiesību akti ir devuši vēlamās izmaiņas Eiropas uzņēmumu un iedzīvotāju dzīvē.

Novērtējumu rezultāti palīdz Komisijai izlemt, vai atsevišķas ES darbības ir jāturpina vai jāmaina.

Līdz ar novērtējumiem un atbilstības pārbaudēm (tajās vērtē vairākas savstarpēji saistītas darbības) Komisijas REFIT programma palīdz vienkāršot spēkā esošos ES tiesību aktus un mazināt to piemērošanas izmaksas.

Labāka regulējuma programmas ietvaros ikviens var sniegt komentārus par plānotajiem novērtējumiem un pārbaudēm un piedalīties sabiedriskajās apspriešanās par aktuālajiem novērtējumiem.

Tiesību aktu novērtēšana