Skip to main content

Europos Komisijos veikla teisės srityje

Pagrindinis vaidmuo teisės srityje

Komisija siūlo ir įgyvendina teisės aktus, kuriais siekiama ES sutartimis nustatytų tikslų. Ji ragina verslo įmones ir piliečius reikšti savo nuomonę ir taip įsitraukti į teisėkūros procesą, taip pat užtikrina, kad teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinami, vertinami ir prireikus atnaujinami.

Sritys, kuriose ES gali priimti teisės aktus

Kiekvienas veiksmas, kurio imasi ES, yra grindžiamas Sutartimis, kurioms demokratiškai pritarė jos narės. Sutartys yra privalomi ES šalių susitarimai, kuriuose nustatyti ES tikslai, ES institucijų taisyklės, sprendimų priėmimo tvarka ir ES bei jos narių santykiai. Sutartys yra pirminiai ES teisės aktų šaltiniai.

ES gali veikti tik tose srityse, kuriose ES Sutartimis ją veikti įgaliojo valstybės narės. Sutartyse apibrėžiama, kas ir kokių sričių teisės aktus gali priimti: ES, nacionalinės vyriausybės arba ir ES, ir nacionalinės vyriausybės kartu.

ES teisės rūšys 

ES veiklos sritys 

Teisės aktų siūlymas

Europos Komisija atsakinga už naujų ES teisės aktų planavimą, rengimą ir siūlymą. Ji turi teisę tai daryti savo iniciatyva. Jos siūlomais teisės aktais turi būti ginami visos ES ir visų jos piliečių interesai. Komisija teikia teisės aktų siūlymus Europos Parlamentui ir Europos Sąjungos Tarybai, o šios institucijos turi suderinti siūlomus teisės aktus ir jiems pritarti, kad jie įsigaliotų.

Teisės aktų planavimas ir siūlymas

Geresnis reglamentavimas

Piliečiai, įmonės, pilietinė visuomenė, valdžios institucijos ar kiti suinteresuotieji subjektai gali išsakyti savo nuomonę dėl rengiamų ES teisės aktų. Tai vadinama geresniu reglamentavimu.

Remdamasi surinktais faktais ir piliečių bei kitų suinteresuotųjų subjektų nuomone, Komisija siūlo naujus teisės aktus.

Geresnis reglamentavimas: kodėl ir kaip

Įgyvendinimo taisyklių nustatymas

Priėmus ES teisės aktą, Europos Sąjungos Taryba arba Europos Parlamentas gali įgalioti Komisiją priimti dviejų rūšių ne teisėkūros procedūra priimamus teisės aktus, siekdami užtikrinti, kad teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinti (įgyvendinimo aktai) arba atnaujinti, jeigu reikia atsižvelgti į pokyčius tam tikrame sektoriuje (deleguotieji aktai).

Įgyvendinimo ir deleguotieji aktai 

Tinkamo įgyvendinimo užtikrinimas

Komisija turi stebėti, ar ES teisės aktai įgyvendinami tinkamai ir laiku. Tokiu būdu Komisijai tenka Sutarčių sergėtojos vaidmuo.

Jeigu iki nustatyto termino ES šalys nevisiškai perkelia direktyvas į nacionalinę teisę arba netinkamai taiko ES teisės aktus, Komisija imasi veiksmų.

Jeigu nacionalinės valdžios institucijos neįgyvendina ES teisės aktų, Komisija prieš atitinkamą šalį gali pradėti oficialią pažeidimo nagrinėjimo procedūrą.

ES direktyvų įgyvendinimo stebėjimas 

Pažeidimo nagrinėjimo procedūra

Teisės aktų vertinimas ir atnaujinimas

Komisija reguliariai vertina, ar ES teisės aktai padėjo pasiekti pageidaujamų pokyčių Europos verslo įmonėms ir piliečiams.

Vertinimo rezultatai padeda Komisijai nuspręsti, ar ES veikla turėtų būti tęsiama, ar keičiama.

Toks vertinimas ir tinkamumo patikros (kai vertinami keli susiję veiksmai) kartu su Komisijos programa REFIT padeda siekti, kad ES teisės aktai būtų paprastesni ir jiems taikyti reikėtų mažiau lėšų.

Įgyvendinant Komisijos geresnio reglamentavimo darbotvarkę, visiems suteikta teisė reikšti nuomonę dėl vertinimo ir tinkamumo patikros planų ir dalyvauti viešose konsultaciojose dėl vykstančio vertinimo.

Teisės aktų vertinimas