Skip to main content
Logotip Europske komisije

Što Europska komisija čini u području zakonodavstva

Najvažnije uloge u području zakonodavstva

Komisija predlaže i provodi zakonodavstvo koje je u skladu s ciljevima ugovorâ EU-a. Potiče poduzeća i građane na sudjelovanje u zakonodavnom postupku i osigurava pravilnu provedbu propisa te njihovu evaluaciju i ažuriranje kad je to potrebno.

Područja u kojima EU može donositi zakonodavstvo

Svako djelovanje EU-a temelji se na ugovorima koje su na demokratski način odobrile države članice. Tim se obvezujućim sporazumima među zemljama EU-a utvrđuju ciljevi EU-a, pravila za institucije EU-a, način donošenja odluka te odnosi između EU-a i država članica. Ugovori su polazište za zakonodavstvo Unije.

Europska unija može djelovati samo u onim područjima za koja su je u ugovorima o EU-u ovlastile države članice. U ugovorima se utvrđuje tko može donositi zakonodavstvo u kojim područjima: EU, nacionalne vlade ili oboje.

Vrste zakonodavstva EU-a 

Područja djelovanja EU-a 

Predlaganje zakonodavstva

Europska komisija odgovorna je za planiranje, pripremu i predlaganje novih europskih propisa. Sve to ima pravo činiti na vlastitu inicijativu. Propisima koje predlaže moraju se štititi interesi Unije i njezinih građana u cjelini. Komisija podnosi zakonodavni prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću Europske unije, koji moraju postići dogovor o tekstu kako bi on postao propis EU-a.

Planiranje i predlaganje zakonodavstva

Bolja regulativa

Građani, poduzeća, civilno društvo, tijela javne vlasti i svi drugi dionici mogu izraziti svoje mišljenje u postupku donošenja zakonodavstva EU-a. Takav se postupak naziva boljom regulativom.

Komisija predlaže nove propise na temelju dokaza te uzimajući u obzir stavove građana i dionika.

Bolja regulativa: kako i zašto

Utvrđivanje pravila za provedbu

Nakon donošenja zakonodavnog akta EU-a Vijeće Europske unije ili Europski parlament može ovlastiti Komisiju za donošenje dviju vrsta nezakonodavnih akata kojima se osigurava pravilna provedba propisa (provedbeni akti) ili, prema potrebi, njihovo ažuriranje kako bi se uzela u obzir kretanja u određenom sektoru (delegirani akti).

Provedbeni i delegirani akti 

Osiguravanje pravilne provedbe

Komisija je odgovorna za praćenje pravilne i pravovremene primjene zakonodavstva EU-a. U toj se ulozi Komisija naziva „čuvaricom Ugovorâ”.

Komisija poduzima korake ako država članica do utvrđenog roka u potpunosti ne prenese direktivu u svoje nacionalno zakonodavstvo ili ne primjenjuje pravo EU-a na pravilan način.

Ako nacionalna tijela ne provedu pravo EU-a, Komisija protiv te zemlje može pokrenuti službeni postupak zbog povrede prava.

Praćenje provedbe direktiva EU-a 

Postupci zbog povrede prava

Evaluacija i ažuriranje zakonodavstva

Komisija redovito ocjenjuje jesu li propisima EU-a polučene željene promjene za europska poduzeća i građane.

Na temelju rezultata evaluacije Komisija odlučuje trebaju li se aktivnosti EU-a nastaviti ili promijeniti.

Uz evaluacije i provjere prikladnosti (kojima se provjerava nekoliko povezanih aktivnosti) pojednostavnjenju i ekonomičnijoj primjeni postojećih propisa EU-a pridonosi i Komisijin program REFIT.

U okviru plana za bolju regulativu svatko može dostaviti povratne informacije o planiranim evaluacijama i provjerama prikladnosti te sudjelovati u javnim savjetovanjima o tekućim evaluacijama.

Evaluacija zakonodavstva