Skip to main content

Komise Ursuly von der Leyenové: dva roky v úřadě

Boj proti pandemii covidu-19 a nastartování hospodářského oživení Evropy

Evropská unie zdvojnásobila v roce 2021 své úsilí o řešení pandemie covidu-19. Pracovala na nákupu očkovacích látek a navýšení jejich výroby, na posílení mezinárodní spolupráce v boji proti pandemii a na vyvedení Evropy z hospodářské krize pomocí nástroje NextGenerationEU, plánu EU na podporu oživení.

4,2 miliardy dávek očkovacích látek
zajištěno díky strategii EU pro očkovací látky
78,64 %
dospělé populace EU je plně očkováno
46 miliard eur
od „týmu Evropa“ na globální reakci EU

Poslední aktualizace: 16. prosince 2021 Zdroj: Výrobci očkovacích látek a údaje ECDC

 • Digitální certifikát EU COVID byl klíčovým prvkem evropské reakce na pandemii covidu-19, jelikož usnadňoval volný pohyb po EU.
 • Komise a Rada dosud schválily 22 národních plánů pro oživení a odolnost.
 • Evropská komise zřídila Úřad EU pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA). Jeho úkolem je těmto událostem předcházet, odhalovat je a neprodleně na ně reagovat.

Další informace o opatřeních Komise v souvislosti s covidovou pandemií

Realizace Zelené dohody pro Evropu

Vzhledem k tomu, že jednou z největších výzev naší doby je změna klimatu, zintenzivnila Komise svou práci na realizaci Zelené dohody pro Evropu. Komise předložila právní předpisy, které zlepší blahobyt a zdravotní stav lidí a zajistí hospodářskou prosperitu způsobem, který je udržitelný pro naši planetu. Zelená dohoda pro Evropu rovněž nastiňuje směřování naší společnosti po pandemii covidu-19.

600 miliard eur
v účelových investičních fondech prostřednictvím plánu na podporu oživení NextGenerationEU
0 emisí
z nových automobilů do roku 2035
40 %
nový cíl týkající se podílu energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030

Zdroj: Zelená dohoda pro Evropu

 • Závazek EU dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality je nyní zakotven v právních předpisech EU díky evropskému právnímu rámci pro klima.
 • Komise přijala balíček návrhů, kterými by se měly upravit politiky EU v oblasti klimatu, využívání půdy, energetiky, dopravy a zdanění tak, aby se čisté emise skleníkových plynů do roku 2030 snížily alespoň o 55 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990.
 • Na konferenci COP26 EU upevnila svou úlohu globálního lídra v boji proti změně klimatu. Komise podpořila konsensus, kterého dosáhlo více než 190 zemí a díky němuž můžeme omezit globální oteplování na 1,5 °C.

Další informace o opatřeních Komise v souvislosti se Zelenou dohodou

Evropa připravená na digitální věk

Digitální infrastruktura byla během pandemie pro Evropu velkou výhodou. Současná krize však také ukázala, že je třeba digitální transformaci ještě urychlit.

20 %
z každého plánu na podporu oživení a odolnosti se má vynaložit na digitalizaci
1 miliarda eur
má být každý rok investována do umělé inteligence z programů Digitální Evropa a Horizont Evropa
nejméně 80 %
všech dospělých má mít do roku 2030 základní digitální dovednosti

Zdroj: Cíle Digitálního kompasu pro rok 2030

Další informace o opatřeních Komise v oblasti digitalizace

Hospodářství ve prospěch lidí

Od začátku pandemie bylo přijato více než 2 000 opatření. To svědčí o skutečnosti, že EU vynaložila maximální úsilí na zmírnění hospodářského dopadu této globální zdravotní krize. Po celý rok 2021 se pokračuje v uplatňování vůbec poprvé aktivované obecné únikové doložky Paktu o stabilitě a růstu, což členským státům umožňuje přijímat důrazná opatření na podporu svých ekonomik. V roce 2021 členské státy rovněž vypracovaly své národní plány pro oživení a odolnost v rámci nástroje NextGenerationEU.

o 15 milionů
méně osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením
78 %
obyvatel ve věku 20–64 let má mít zaměstnání
60 %
všech dospělých se má účastnit odborné přípravy

Zdroj: Cíle pro rok 2030 stanovené v evropském pilíři sociálních práv

 • Komise zahájila realizaci největšího balíčku, který kdy byl financován z rozpočtu EU, s hodnotou 2,018 bilionu eur v běžných cenách: víceletý rámcový rozpočet, sedmiletý rozpočet EU, a plán hospodářské obnovy NextGenerationEU.
 • NextGenerationEU může prostřednictvím emise dluhopisů zmobilizovat dalších až 800 miliard eur v běžných cenách. Vydáním zelených dluhopisů v hodnotě až 250 miliard eur, tedy 30 % finančních prostředků nástroje NextGenerationEU, se Komise stane největším emitentem zelených dluhopisů na světě.
 • Na sociálním summitu v Portu se vedoucí představitelé EU, sociální partneři a zástupci občanské společnosti zavázali pokračovat v uskutečňování evropského pilíře sociálních práv a podpořili návrh Komise vytvořit nový soubor měřitelných sociálních cílů, jichž má být dosaženo do roku 2030.

Další informace o opatřeních Komise týkajících se ekonomiky

Silnější Evropa v postpandemickém světě

1,4 miliardy dávek
očkovacích látek vyvezeno do ostatních částí světa
350 milionů dávek
očkovacích látek darováno jiným zemím
až 300 miliard eur
investic prostřednictvím strategie Global Gateway do roku 2027

Poslední aktualizace: 15. prosince 2021

Komise se neustále snažila sblížit různé mezinárodní aktéry tím, že v boji proti covidu-19 vytvořila nové koalice a iniciativy a zahájila udržitelné celosvětové oživení.

 • Na celosvětovém summitu o zdraví se vedoucí představitelé skupiny G20, v níž jsou zastoupeny největší světové ekonomiky a EU, zavázali přijmout soubor opatření, jenž má urychlit ukončení globální krize způsobené covidem-19 a zajistit lepší připravenost na případné budoucí pandemie.
 • Komise stanovila novou strategii Global Gateway s cílem podpořit globální infrastrukturu a vybudovat odolnější spojení se světem.
 • Po finalizaci dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím v prosinci 2020 otevřela Unie novou kapitolu svého partnerství s touto zemí.

Další informace o opatřeních Komise týkajících celosvětové spolupráce

Zajištění rovnosti a právního státu a ochrana našich občanů

87 milionů
Evropanů, kteří budou mít prospěch ze strategie pro práva osob se zdravotním postižením
14,1 %
rozdíl v odměňování žen a mužů, který v současnosti panuje a který chce EU odstranit

Zdroje: Strategie EK pro práva osob se zdravotním postižením a návrh EK ohledně stejné odměny za stejnou práci

Další informace o opatřeních Komise pro zajištění rovnosti a právního státu

Nový impuls pro evropskou demokracii

320 999
lidí se účastnilo Konference o budoucnosti Evropy
4 493
akcí se v rámci Konference o budoucnosti Evropy dosud konalo

Poslední aktualizace: 15. prosince 2021

 • Uspořádání Konference o budoucnosti Evropy je reakcí na přání občanů mít větší vliv na to, co pro ně EU dělá a jak by měla v jejich zájmu fungovat.
 • Komise navrhla, jak vylepšit Kodex zásad boje proti dezinformacím, který je prvním takovým nástrojem na světě. Návrhy stanoví další pokyny pro provozovatele online platforem a platforem sociálních médií, aby se kodex stal účinnějším nástrojem pro boj proti dezinformacím a upevnila se důvěra v informace poskytované online.
 • Komise navrhla legislativní opatření týkající se politické reklamy, aby se zvýšila transparentnost ohledně sponzorů placeného obsahu a byly zavedeny přísné podmínky používání technik cílení tohoto druhu reklamy.

Další informace o opatřeních Komise na ochranu evropské demokracie

Zásadní okamžiky

 1. 25. listopadu 2021

  Komise navrhuje posílit koordinaci opatření zajišťujících bezpečné cestování v EU a aktualizovat pravidla pro cestování ze zemí mimo EU.

 2. 23. listopadu 2021

  EU navrhuje zařadit na černou listinu dopravce, kteří se podílejí na napomáhání převaděčství migrantů nebo obchodování s lidmi.

 3. 19. listopadu 2021

  Komise předkládá nový seznam projektů společného zájmu pro integrovanější a odolnější trh s energií.

 4. 18. listopadu 2021
  • Evropská unie zahajuje ve spolupráci s jihovýchodní Asií iniciativu Zelený tým Evropa.
  • Evropská komise vydává sdělení o politice hospodářské soutěže připravené na nové výzvy, které vymezuje význam této politiky pro ekonomické oživení Evropy, ekologickou a digitální transformaci a také pro odolnost jednotného trhu.
 5. 17. listopadu 2021

  Zelená dohoda pro Evropu: Komise přijala nové návrhy, jejichž cílem je zastavit odlesňování, inovovat udržitelné nakládání s odpady a ozdravit půdu ve prospěch lidí, přírody a klimatu

 6. 16. listopadu 2021

  EU investuje více než 1 miliardu eur do inovativních projektů zaměřených na dekarbonizaci ekonomiky

 7. 13. listopadu 2021

  Konference COP26: EU se zasazuje o to, aby se nepolevovalo v úsilí o dosažení cílů Pařížské dohody

 8. 10. listopadu 2021

  Komise schválila smlouvu se společností Valneva k zajištění nové potenciální vakcíny

 9. 9. listopadu 2021

  Konference COP26: Komise se zavazuje přispět do Adaptačního fondu prostředky ve výši 100 milionů eur

 10. 2. listopadu 2021
  • Francie, Německo, Spojené království, USA a EU zahajují průlomové mezinárodní partnerství pro spravedlivou transformaci energetiky s Jihoafrickou republikou
  • Komise, program Breakthrough Energy Catalyst a Evropská investiční banka dále rozvíjejí partnerství v oblasti klimatických technologií
  • Konference COP26: Evropská komise oznámila závazek ve výši 1 miliardy eur na ochranu světových lesů
 11. 31. října 2021

  EU a USA se dohodly na zahájení rozhovorů o globálním ujednání o udržitelné oceli a hliníku a na pozastavení obchodních sporů v oblasti oceli a hliníku

 12. 27. října 2021

  Bankovní balíček 2021: nová pravidla EU pro posílení odolnosti bank a lepší přípravu na budoucnost

 13. 22. října 2021
  • Mechanismus civilní ochrany EU slaví 20 let své existence
  • Evropská zdravotní unie: Komise sestavila portfolio deseti nejslibnějších způsobů léčby onemocnění covid-19
 14. 18. října 2021

  Digitální certifikát EU COVID: první zpráva poukazuje na to, že certifikát EU stanovil globální standard a je využíván ve více než 40 zemích (celkem bylo vydáno 591 milionů certifikátů)

 15. 14. října 2021

  Komise zahajuje přípravy na vyhlášení roku 2022 Evropským rokem mládeže

 16. 13. října 2021
  • Ceny energií: Komise předkládá soubor opatření k řešení výjimečné situace na energetickém trhu a souvisejících dopadů
  • Komise navrhuje přístup, jímž by se zajistilo větší zapojení EU do úsilí o zajištění mírové, udržitelné a prosperující Arktidy
  • Evropská komise navrhuje individuální opatření, jimiž chce reagovat na obtíže, se kterými se lidé v Severním Irsku potýkají v důsledku brexitu, a to dalším usnadněním pohybu zboží z Velké Británie do Severního Irska
 17. 12. října 2021
  • Next Generation EU: Evropská komise úspěšně vydala první zelený dluhopis k financování udržitelného oživení
  • Afghánistán: Komise oznámila balíček podpory pro Afghánistán ve výši 1 miliardy eur
 18. 5. října 2021

  Komise představuje první unijní strategii boje proti antisemitismu a podpory židovského života

 19. 29. září 2021
  • Komise zahajuje pět nových misí EU, jejichž cílem je řešit velké výzvy v oblasti zdraví, klimatu a životního prostředí a splnit v těchto oblastech ambiciózní a inspirativní cíle
  • Koná se první ustavující zasedání Rady EU–USA pro obchod a technologie (TTC/Trade and Technology Council)
 20. 23. září 2021

  Konec elektronického odpadu a frustrace spotřebitelů: Evropská komise navrhuje jednotnou nabíječku pro elektronická zařízení

 21. 22. září 2021

  Spojené státy a Evropská komise zahájily činnost společné pracovní skupiny pro výrobní a dodavatelský řetězec v souvislosti s onemocněním COVID-19

 22. 16. září 2021
  • Komise zřídila Úřad EU pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA), jehož úkolem je těmto událostem předcházet, odhalovat je a neprodleně na ně reagovat
  • Komise předkládá vůbec první doporučení k posílení bezpečnosti novinářů a pracovníků v oblasti sdělovacích prostředků
  • Je schválena strategie EU pro spolupráci v indicko-tichomořském regionu
 23. 15. září 2021
  • Komise navrhuje Cestu k digitální dekádě, aby digitální transformace EU úspěšně proběhla do roku 2030
  • Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie (SOTEU) oznamuje, že bude zemím s nízkými a středními příjmy zajištěno z rozpočtu EU v rámci společného úsilí týmu Evropa celkem 200 milionů dalších dávek očkovacích látek
 24. 4. srpna 2021

  Komise schvaluje novou smlouvu na potenciální proticovidovou vakcínu se společností Novavax

 25. 20. července 2021
  • Boj proti finanční trestné činnosti: Komise přepracovává pravidla pro boj proti praní peněz a financování terorismu
  • Právní stát v roce 2021: zpráva EU poukazuje na pozitivní vývoj v členských státech, ale upozorňuje i na vážné problémy
 26. 16. července 2021

  Cílem nové Lesní strategie EU je zajistit zdraví a odolnost lesů, které významnou měrou přispívají k zachování biologické rozmanitosti a klimatu

 27. 14. července 2021

  Evropská komise přijímá balíček návrhů, kterými by se měla uzpůsobit politická opatření EU v oblasti klimatu, využívání půdy, energetiky, dopravy a zdanění tak, aby mohly přispívat ke snižování čistých emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990

 28. 6. července 2021

  Komise přijímá návrh standardu pro evropské zelené dluhopisy, který vytváří vysoce kvalitní dobrovolný standard pro dluhopisy určené k financování udržitelných investic

 29. 1. července 2021

  V EU vstupuje v platnost digitální certifikát EU COVID

 30. 30. června 2021

  Evropská komise předkládá dlouhodobou vizi pro venkovské oblasti EU, v níž jsou uvedeny problémy a obavy, s nimiž se lidé v těchto oblastech potýkají. Komise také poukazuje na některé z nejslibnějších příležitostí, které se těmto regionům nabízejí

 31. 15. června 2021
  • Na summitu v Bruselu se vedoucí představitelé EU a USA zavazují ukončit covidovou pandemii a urychlit celosvětové oživení. Zároveň se zahajuje činnost Transatlantické rady pro obchod a technologie
  • Při své první transakci v rámci programu NextGenerationEU Komise na finančních trzích zajišťuje prostřednictvím desetiletého dluhopisu 20 miliard eur
 32. 3. června 2021

  Komise navrhuje rámec pro vytvoření důvěryhodné a bezpečné evropské digitální identity, kterou budou moci využívat všichni občané, rezidenti i podniky v EU

 33. 2. června 2021

  Komise předkládá novou strategii, která má zajistit, aby byl schengenský prostor – největší prostor volného cestování na světě – silnější a odolnější

 34. 1. června 2021
  • Je zřízen Úřad evropského veřejného žalobce, který představuje novou kapitolu v boji proti přeshraniční trestné činnosti
  • Digitální certifikát EU COVID: Brána EU (EU Gateway) začíná v sedmi zemích fungovat měsíc před stanoveným termínem
 35. 31. května 2021
  • Všechny členské země EU ratifikují rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie, které Komisi umožní půjčovat si na financování oživení v rámci programu NextGenerationEU
  • Oběhové hospodářství: Komise poskytuje pokyny pro harmonizované uplatňování pravidel pro plasty na jedno použití a zlepšení sledování lovných zařízení
  • Komise před nadcházejícím létem navrhuje aktualizaci koordinovaných cestovních opatření
 36. 28. května 2021

  Komise představuje pokyny, jak vylepšit Kodex zásad boje proti dezinformacím, který je prvním takovým nástrojem na světě

 37. 26. května 2021

  Komise představuje pokyny, jak vylepšit Kodex zásad boje proti dezinformacím, který je prvním takovým nástrojem na světě

 38. 21. květen
  • Na celosvětovém summitu o zdraví se vedoucí představitelé zemí skupiny G20 zavázali k přijetí řady opatření, jejichž cílem je urychlit konec covidové krize a lépe se připravit na budoucí pandemie
  • Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznamuje iniciativu týmu Evropa v hodnotě 1 miliardy eur, která se týká výroby a dostupnosti očkovacích látek, léků a zdravotnických technologií v Africe
 39. 20. května 2021
  • Členské státy EU souhlasí s opětovným povolením vstupu očkovaných cestujících ze zemí mimo EU
  • Evropská komise podepisuje třetí smlouvu s farmaceutickými společnostmi BioNTech a Pfizer, na jejímž základě si v období od konce roku 2021 do roku 2023 vyhradila jménem všech členských států EU dalších 1,8 miliardy dávek očkovacích látek
 40. 18. května 2021

  Evropská komise přijímá sdělení o zdanění podniků pro 21. století na podporu spolehlivého, účinného a spravedlivého systému zdaňování podniků v Evropské unii

 41. 17. května 2021

  Zelená dohoda pro Evropu: Evropská komise navrhuje vytvoření udržitelné modré ekonomiky pro průmyslová odvětví spojená s oceány, moři a pobřežím EU

 42. 15. května 2021

  Na summitu věnovaném financování afrických ekonomik oznamuje předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová iniciativu Tým Evropa na podporu oživení Afriky po pandemii covidu-19

 43. 12. května 2021

  Za účelem plnění cíle pro rok 2050, jímž je zdravá planeta pro zdravé lidi, přijímá Evropská komise akční plán EU s názvem Jak dosáhnout nulového znečištění ovzduší, vody a půdy

 44. 9. května 2021

  U příležitosti Dne Evropy 2021 se ve Štrasburku koná zahajovací akce Konference o budoucnosti Evropy

 45. 8. května 2021

  Během zasedání vedoucích představitelů EU a Indie uzavírají EU a Indie komplexní partnerství v oblasti konektivity na podporu odolné a udržitelné konektivity jak v Indii, tak ve třetích zemích a regionech

 46. 7.–8. května 2021

  Na sociálním summitu v Portu se orgány EU, evropští sociální partneři a organizace občanské společnosti zavazují učinit vše pro vytvoření inkluzivnější, sociálnější Evropy

 47. 5. května 2021
  • Evropská komise předkládá návrh nového nástroje pro účinné řešení zahraničních subvencí, které narušují jednotný trh a rovné podmínky na něm
  • Komise aktualizuje průmyslovou strategii EU, aby zajistila, že průmyslové ambice Evropy plně zohlední nové okolnosti po covidové krizi a podpoří přechod k udržitelnější, digitálnější, odolnější a konkurenceschopnější ekonomice
 48. 21. dubna 2021
  • Udržitelné financování a taxonomie EU: Komise podniká další kroky vedoucí k nasměrování toku finančních prostředků do udržitelné činnosti
  • Komise navrhuje nová pravidla a opatření, která by měla zdůraznit silné stránky umělé inteligence a zvýšit její důvěryhodnost. Konečným cílem je přeměnit EU v globální centrum důvěryhodné umělé inteligence
 49. 15. dubna 2021

  Díky nové dohodě o partnerství mezi EU a členy Organizace afrických, karibských a tichomořských států je stanoven rámec pro politickou, hospodářskou a průmyslovou spolupráci na příštích 20 let

 50. 14. dubna 2021

  Evropská komise předkládá strategii EU pro boj proti organizované trestné činnosti a novou strategii boje proti obchodování s lidmi s cílem předcházet trestné činnosti, trestat obchodníky s lidmi a ochránit oběti

 51. 25. března 2021

  Zelená dohoda pro Evropu: Evropská komise představuje akční plán na podporu ekologické produkce

 52. 24. března 2021

  EU stanovuje nový komplexní politický rámec, který má zajistit ochranu práv všech dětí, a navrhla zavést tzv. Evropskou záruku pro děti

 53. 18. března 2021

  Po úspěšné pilotní fázi zahajuje činnost Evropská rada pro inovace, která má pomáhat s přeměnou vědeckých nápadů v průlomové inovace

 54. 17. března 2021

  Komise navrhuje vytvoření digitálního certifikátu, který by usnadnil bezpečný a volný pohyb v rámci EU během pandemie covidu-19

 55. 11. března 2021

  V EU je povoleno používání čtvrté bezpečné a účinné proticovidové očkovací látky

 56. 10. března 2021

  Předseda Evropského parlamentu David Sassoli, portugalský premiér António Costa (jménem předsednictví Rady) a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová podepisují společné prohlášení o Konferenci o budoucnosti Evropy

 57. 9. března 2021

  Evropská digitální dekáda: Komise určuje směr k dosažení digitálně silné Evropy do roku 2030

 58. 4. března 2021
  • V Akčním plánu evropského pilíře sociálních práv je stanoven ambiciózní cíl pro vytvoření silné sociální Evropy
  • Transparentnost odměňování: Komise předkládá návrh na transparentnost odměňování, který má zajistit, aby ženy a muži v EU dostávali za stejnou práci stejnou odměnu
 59. 3. března 2021

  Unie rovnosti: Komise předkládá svou strategii práv osob se zdravotním postižením na období 2021–2030, která má zajistit jejich plné zapojení do společnosti

 60. 19. února 2021

  Na summitu skupiny G7 oznamuje předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, že se příspěvek EU na COVAX, světový nástroj pro univerzální přístup k očkovacím látkám, zdvojnásobil, a to z 500 milionů eur na 1 miliardu eur

 61. 18. února 2021

  Komise stanovuje pro nadcházející roky otevřenou, udržitelnou a asertivní obchodní politiku EU

 62. 17. února 2021
  • Je představena nová strategie, která je příspěvkem EU k multilateralismu založenému na pravidlech
  • S cílem připravit Evropu na hrozbu nových variant koronaviru navrhuje Komise nový plán připravenosti v oblasti biologické obrany, Inkubátor HERA, a rovněž navrhuje zřídit pracovní skupinu pro navýšení průmyslové výroby vakcín proti covidu-19
 63. 10. února 2021

  Evropský parlament stvrzuje politickou dohodu o Nástroji pro oživení a odolnost, který je hlavním prvkem iniciativy NextGenerationEU

 64. 9. února 2021

  EU předkládá návrh nové agendy pro Středomoří, která by měla posílit strategické partnerství se zeměmi v jižním sousedství

 65. 29. ledna 2021
  • Komise povoluje třetí bezpečnou a účinnou očkovací látku proti covidu-19
  • Komise zavádí systém transparentnosti a povolování vývozu proticovidových očkovacích látek
 66. 18. ledna 2021

  Komise zahajuje fázi návrhu iniciativy Nový evropský Bauhaus, jejímž cílem je kombinovat návrh, udržitelnost a investice za účelem realizace Zelené dohody pro Evropu

 67. 6. ledna 2021

  Povoluje se druhá bezpečná a účinná očkovací látka proti covidu-19

 68. 27. prosince 2020

  Proti covidu-19 jsou očkováni první Evropané

 69. 24. prosince 2020

  Dochází k dosažení dohody Komise a Spojeného království o podmínkách budoucích vztahů s EU

 70. 21. prosince 2020

  Komise povoluje první bezpečnou a účinnou očkovací látku proti covidu-19

 71. 17. prosince 2020

  Rada přijímá dlouhodobý rozpočet EU na období 2021–2027 ve výši 1,211 bilionu eur v běžných cenách

 72. 15. prosince 2020

  Akt o digitálních službách a akt o digitálních trzích: je navržena ambiciózní reforma digitálního prostoru spolu s komplexním souborem nových pravidel pro všechny digitální služby

 73. 10. prosince 2020

  Zelená dohoda pro Evropu: předložen návrh nařízení o udržitelných bateriích pro oběhové a klimaticky neutrální hospodářství

 74. 3. prosince 2020

  Komise představuje Akční plán pro evropskou demokracii, jehož cílem je zlepšit postavení občanů a vybudovat odolnější demokracii v celé EU

 75. 2. prosince 2020

  Vztahy EU-USA: EU navrhuje novou, na budoucnost zaměřenou transatlantickou agendu pro globální spolupráci