Skip to main content

Vad EU-kommissionen gör när det gäller budget och finansiering

Kommissionens roll

Kommissionen föreslår och genomför EU:s budget och förvaltar EU:s finansieringsprogram.

Budgetförslag

Kommissionen ansvarar för att utarbeta och föreslå en budget för hela EU. Förslaget bygger på den gällande förordningen om den fleråriga budgetramen och budgetriktlinjerna för det kommande året.

Den fleråriga budgetramen anger de årsbelopp (tak) som EU som mest kan spendera varje år på olika politikområden under en period på minst fem år. Den nuvarande budgetramen täcker sjuårsperioden från 2021 till 2027. 

Kommissionen lägger fram sitt budgetförslag inför ministerrådet och Europaparlamentet för godkännande den 1 september varje år. I enlighet med det årliga budgetförfarandet ska man enas om budgeten senast den 31 december.

Hur budgeten bestäms

Budgetförvaltning

Kommissionen är ytterst ansvarig för EU-budgetens förvaltning. I praktiken sköts 80 procent av budgetutgifterna av EU-länderna själva genom s.k. delad förvaltning, särskilt på områdena jordbruk, tillväxt och sysselsättningsstöd till EU-regioner.

Kommissionen gör en rad kontroller och avstämningar för att se till EU-länderna förvaltar utgifterna väl och följer gällande bestämmelser.

Budgeten genomförs antingen direkt (kommissionen och EU:s delegationer och genomförandeorgan), indirekt (länder utanför EU, externa organ eller internationella organisationer) eller genom delad förvaltning (EU-länderna).

Förfaranden för budgetförvaltning

Finansieringsprogram

Runt 80 procent av EU:s finansiering förvaltas av program som sköts av kommissionen och EU-ländernas nationella myndigheter tillsammans.

När kommissionen sköter finansieringen själv beviljas pengarna genom bidrag och upphandlingar. Kommissionen förvaltar budgeten för de projekt som drivs direkt av en kommissionsavdelning, EU-delegation eller något av EU:s genomförandeorgan.

En del finansieringsprogram genomförs av EU-länderna, länder utanför EU, internationella organisationer eller EU-ländernas biståndsorgan.

Hur finansieringen än går till ser öppna förfaranden till att alla behandlas lika och har samma tillgång till information om EU:s finansiering.

Ta reda på hur EU:s finansiering fungerar, hur du söker och vilka krav du måste uppfylla