Skip to main content

Ko Eiropas Komisija dara budžeta un finansējuma jomā

Galvenie uzdevumi budžeta un finansējuma jomā

Eiropas Komisija ierosina un īsteno ES budžetu un pārvalda ES finansējuma programmas.

ES budžeta ierosināšana

Eiropas Komisija sagatavo un ierosina budžeta projektu Eiropas Savienībai kopumā. Tā pamatā ir budžeta pamatnostādnes nākamajam gadam, un tas ir saskaņā ar spēkā esošo regulu par daudzgadu finanšu shēmu.

Daudzgadu finanšu shēma nosaka maksimālās gada summas (“griestus”), ko ES var tērēt dažādās politikas jomās vismaz piecu gadu periodā. Pašreizējā daudzgadu finanšu shēma aptver septiņu gadu periodu: no 2021. līdz 2027. gadam. 

1. septembrī Komisija nosūta budžeta projektu apstiprināšanai ES Padomei un Eiropas Parlamentam. Saskaņā ar ikgadējo budžeta procedūru vienošanās par budžetu ir jāpanāk līdz 31. decembrim.

Kā tiek lemts par budžetu

ES budžeta pārvaldība

Eiropas Komisija atbild par ES budžeta pārvaldību. Praksē saskaņā ar tā saukto dalītas pārvaldības principu 80 % budžeta izdevumu pārvalda ES dalībvalstis, īpaši tādās jomās kā lauksaimniecība, izaugsme un atbalsts nodarbinātībai ES reģionos.

Ar vairākiem kontroles mehānismiem tiek garantēts, ka izdevumi dalītas pārvaldības ietvaros tiek pārvaldīti pareizi un saskaņā ar noteikumiem.

Budžeta īstenošana var būt tieša (Komisija, Savienības delegācijas, izpildaģentūras), netieša (ar ārpussavienības valstu vai struktūru un starptautisku organizāciju starpniecību) vai dalīta (ES dalībvalstis).

ES budžeta pārvaldības veidi

Finansēšanas programmu īstenošana

80 % ES finansējuma tiek pārvaldīti tādu programmu ietvaros, ko kopīgi pārvalda Eiropas Komisija un ES dalībvalstu iestādes.

Ja Eiropas Komisija tieši pārvalda finansējumu, tā piešķir dotācijas un rīko publiskā iepirkuma procedūras. Tā pārvalda arī budžetu, kas atvēlēts projektiem, kurus tās dienesti īsteno galvenajās mītnēs, ES delegācijās vai ar ES izpildaģentūru starpniecību.

Dažas finansējuma programmas īsteno valsts iestādes Eiropas Savienībā vai ārpus tās, starptautiskas organizācijas vai ES dalībvalstu attīstības aģentūras.

Neatkarīgi no tā, kā tiek pārvaldīts finansējums, caurskatāmas procedūras garantē visiem vienlīdzīgu attieksmi un vienādu piekļuvi informācijai par ES finansējuma piešķiršanas procedūrām.

Uzziniet, kā tiek piešķirts ES finansējums, kā pieteikties ES finansējumam un kādi ir atbilstības noteikumi