Skip to main content

Mida Euroopa Komisjon teeb eelarve ja rahastamise valdkonnas?

Põhiülesanded eelarve ja rahastamise valdkonnas

Euroopa Komisjon esitab eelarve ettepaneku ja vastutab eelarve täitmise eest ning haldab ELi rahastamisprogramme.

ELi eelarve ettepanek

Euroopa Komisjoni ülesanne on ette valmistada ja esitada Euroopa Liidu eelarve projekt, võttes arvesse järgmise eelarveaasta juhiseid ja järgides kehtivat mitmeaastase finantsraamistiku määrust.

Mitmeaastases finantsraamistikus sätestatakse maksimaalsed summad (ülemmäärad), mida EL võib igal aastal eri poliitikavaldkondades kulutada. Finantsraamistik kehtestatakse vähemalt viieks aastaks. Praegune mitmeaastane finantsraamistik on kehtestatud seitsmeks aastaks: 2021–2027. 

Komisjon esitab eelarve ettepaneku Euroopa Liidu Nõukogule ja Euroopa Parlamendile heakskiitmiseks 1. septembril. Kooskõlas iga-aastase eelarvemenetlusega tuleb eelarve üle kokkuleppele jõuda 31. detsembriks.

Kuidas eelarve kindlaks määratakse?

ELi eelarve haldamine

Lõppvastutus ELi eelarve haldamise eest lasub Euroopa Komisjonil. Kuni 80% ELi eelarvest hallatakse koostöös liikmesriikidega, eelkõige sellistes valdkondades nagu põllumajandus ning ELi piirkondadele majanduskasvu ja tööhõive edendamiseks antav abi.

Jagatud haldamise vastavust nõuetele ja eeskirjadele kontrollitakse kindlaksmääratud järelevalvemeetmetega.

Eelarve haldamine võib olla otsene (komisjon, liidu delegatsioonid, rakendusametid), kaudne (kolmandate riikide või asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu) ja jagatud (koostöös ELi riikidega).

ELi eelarve täitmise viisid

Rahastamisprogrammide rakendamine

Ligikaudu 80% ELi rahalistest vahenditest eraldatakse selliste programmide alusel, mida haldavad Euroopa Komisjon ja ELi riikide ametiasutused koos.

Otse Euroopa Komisjoni haldusalasse kuuluvateks rahastamisvõimalusteks on mitmesugused toetused ning avalikud hanked. Euroopa Komisjon haldab ka selliste projektide eelarvet, mida viivad ellu selle talitused oma peakorteris, ELi delegatsioonides või ELi rakendusametite kaudu.

Teatavaid rahastamisprogramme rakendavad riiklikud asutused kas ELi-siseselt või -väliselt, rahvusvahelised organisatsioonid või ELi riikide arenguametid.

Haldamisviisist olenemata tagatakse läbipaistvate menetlustega kõikide võrdne kohtlemine ning kõigile võrdne juurdepääs ELi rahastamismenetlusi käsitlevale teabele.

Lisateave ELi rahastamismenetluste, ELi rahastuse taotlemise ja rahastamiskõlblikkuse eeskirjade kohta