Skip to main content

Činnost Evropské komise v oblasti rozpočtu a financování

Hlavní úkoly v oblasti rozpočtu a financování

Evropská komise navrhuje a provádí rozpočet EU a řídí programy financování EU.

Návrh rozpočtu EU

Evropská komise odpovídá za přípravu a návrh rozpočtu Evropské unie jako celku. Činí tak v souladu s platným nařízením o víceletém finančním rámci a opírá se při tom o tzv. rozpočtové směry na nadcházející rok.

Víceletý finanční rámec stanoví na následující, minimálně 5leté období maximální částky (tzv. stropy), které může EU v jednotlivých politických oblastech vynaložit. Současný víceletý finanční rámec zahrnuje sedm let od roku 2021 do roku 2027. 

Komise předkládá návrh rozpočtu ke schválení Radě Evropské unie a Evropskému parlamentu vždy 1. září. V souladu s ročním rozpočtovým procesem musí být dohoda o rozpočtu dosažena do 31. prosince.

Jak se rozhoduje o rozpočtu

Správa rozpočtu EU

Za řízení rozpočtu EU nese konečnou odpovědnost Evropská komise. V praxi spravují téměř 80 procent rozpočtových výdajů země Unie v rámci tzv. sdíleného řízení, a to zejména v oblasti podpory zemědělství, hospodářského růstu a zaměstnanosti v regionech EU.

K zajištění řádného sdíleného řízení výdajů v souladu s předpisy existuje systém kontrol a rovnovah.

Plnění rozpočtu může být přímé (Komise, delegace Unie a výkonné agentury), nepřímé (prostřednictvím třetích zemí či subjektů a mezinárodních organizací) a společné (země EU).

Řízení rozpočtu EU

Provádění programů financování

Přibližně 80 % finančních prostředků EU spravují společně v rámci různých programů Evropská komise a vnitrostátní orgány zemí Unie.

Pokud tyto prostředky spravuje přímo Evropská komise, pak je přiděluje na základě grantů a nabídkových řízení. Komise také spravuje rozpočet na projekty, jež realizují její útvary v ústředí, na zastoupeních či delegacích Unie nebo prostřednictvím výkonných agentur EU.

Některé programy financování provádějí vnitrostátní orgány v zemích Unie nebo mimo ni, mezinárodní organizace nebo rozvojové agentury členských zemí EU.

Ať už jsou tyto prostředky spravovány kterýmkoli způsobem, transparentní postupy zajišťují, aby se se všemi zacházelo rovnocenným způsobem a všichni měli přístup k informacím o finančních prostředcích EU.

Jak funguje financování z EU, jak se ucházet o financování z prostředků EU a pravidla finanční způsobilosti