Skip to main content

Atrašanās vietas

Komisijas dienesti lielākoties atrodas Briselē vai Luksemburgā, bet Komisijai ir pārstāvniecības arī katrā ES valstī. Ārpus ES robežām Komisijas birojus sauc par delegācijām, un tās vada Eiropas Ārējās darbības dienests. 

Galvenā mītne

Komisijas struktūrvienības un izpildaģentūras atrodas Briselē un Luksemburgā.

Komisāru iknedēļas sanāksmes notiek galvenajā mītnē Briselē un Strasbūrā.

Dienesti un izpildaģentūras

Apmeklējiet Komisijas galveno mītni

Jūsu valstī

ES valstīs

ES valstīs darbojas pārstāvniecības, kuras pauž Komisijas viedokli un vēro sabiedrisko domu attiecīgajā valstī.

Tās piedāvā informāciju par ES un rīko ar ES saistītus pasākumus. Dažas no tām arī uzņem skolēnu grupas vai organizāciju pārstāvjus, kā arī nodrošina savas telpas – t.s. Eiropas publiskās telpas (EPT) – ar ES saistītām darbībām.

Komisija arī finansē:

Ārpus ES

ES ir arī 139 biroji ārpus ES robežām, saukti par delegācijām. Tās pārvalda Eiropas Ārējās darbības dienests. Delegācijas iepazīstina ar ES ārpolitiku, to izskaidro un īsteno. Tās arī veic politikas analīzes, ziņo par to un risina sarunas ES vārdā.

Atrodiet jums tuvāko Komisijas delegāciju ārpus ES