Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Europe for Citizens (EFC) support initiatives to strengthen remembrance of the recent European history and to enhance civic participation at EU level.

„Европа за гражданите“ е програмата на ЕС за финансиране на проекти, които имат за цел:

 • подпомагане на обществеността да разбере историята, ценностите и многообразието на ЕС;
 • насърчаване на гражданите да участват и да се ангажират пряко в демократичния процес на равнище ЕС.

За периода 2014—2020 г. програмата разполага с общ бюджет от 187 718 000 евро.

eu_for_citizen_project_results.png

Области за финансиране

1. Европейска историческа памет — ЕС като проект за мир

Програмата подкрепя инициативи, в рамките на които:

 • се обсъждат причините и начинът, по който тоталитарните режими, помрачили съвременната история на Европа, са дошли на власт;
 • се разглеждат други важни моменти и събития в историята на ЕС;
 • се обсъждат различни исторически перспективи.

Приоритети за периода 2019 — 2020 г.

 • Възпоменателни прояви (PDF) във връзка с важни исторически събития в новата история на Европа
 • Гражданското общество и гражданското участие по време на тоталитарните режими
 • Антисемитизмът, антициганизмът, ксенофобията, хомофобията и други форми на нетърпимост: извличане на поуки от миналото за днешния ден
 • Демократичният преход и присъединяването към Европейския съюз

2. Демократична ангажираност и гражданско участие — привличане на гражданите

Побратимяване на градове

В рамките на проектите се събират граждани от побратимени градове, за да обсъждат въпроси, свързани с европейския политически дневен ред. Проектите дават възможност на хората да общуват помежду си и да извършват доброволческа дейност на равнище ЕС.

Мрежи от градове

Градовете се насърчават да си сътрудничат в дългосрочен план, за да проучват конкретни въпроси или теми, да споделят ресурси и/или интереси, да увеличават влиянието си и/или да се борят с общи предизвикателства.

Проекти на гражданското общество

Тези проекти дават възможност на гражданите да участват по конкретен начин в процеса на изготвяне на политиките на ЕС. Те стимулират дебати с цел предлагане на практически решения на проблемите чрез сътрудничество на европейско равнище.

Приоритети за периода 2019 — 2020 г.

 • Обсъждане на бъдещето на Европа и противодействие на евроскептицизма
 • Насърчаване на солидарността по време на криза
 • Насърчаване на междукултурния диалог и взаимното разбирателство и борба със стигматизирането на мигрантите и малцинствените групи

Безвъзмездни средства за оперативни разходи

Европейски мозъчни тръстове (научноизследователски организации в областта на публичната политика) и организации на гражданското общество, действащи в целия ЕС, могат да получават безвъзмездни средства за оперативни разходи — финансова подкрепа за разходи, свързани с техните дейности.

Кандидатстване за финансиране

Вижте уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура

Група за граждански диалог

Civil Dialogue group

Звена за контакт по програма „Европа за гражданите“

Потърсете насоки и подкрепа на вашия език от звеното за контакт по програма „Европа за гражданите“ във вашата страна:

Europe for Citizens contact points

Документи за справка

Reference documents

Проекти, финансирани по линия на „Европа за гражданите“

Търсене на информация за проекти и резултати от проекти, подкрепени по програмата „Европа за гражданите“ през 2014—2020 г.:

Documents

17 ФЕВРУАРИ 2020
Europe for Citizens Infographic
English
(1005.06 KB - PDF)
Изтегляне

30 ОКТОМВРИ 2019
Annual Work Programme 2020
English
(647.29 KB - PDF)
Изтегляне