Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Генерална дирекцияDIGIT

Информатика

Генерална дирекция „Информатика“ е ведомството на Комисията, което отговаря за цифровите услуги за подпомагане на другите ведомства на Комисията и институциите на ЕС в ежедневната им работа, както и на публичните администрации в страните от ЕС.

Новини

 • News article

Commission launches survey to collect additional feedback on electronic invoicing

The European Commission continues to gather feedback from relevant stakeholders in the context of the evaluation of the eInvoicing Directive 2014/55/EU. The Commission invites everyone to participate in a survey to collect stakeholders’ views on synergies, uptake, effects, and future needs regarding

 • News article

Register for the EC-3rd Countries Trust Services Forum on 12 June

Learn more about the European Commission’s Third Countries Trust List Programme (TCTL) in a forum organised by Directorate-General for Informatics (DIGIT) and Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology (CNECT).

Отговорности

 • осигуряване на надеждни, икономически ефективни и сигурни ИТ услуги и инфраструктура
 • създаване на информационни системи и оптимизиране на работните процеси
 • създаване на нови начини за работа и сътрудничество между служителите
 • съобразяване на инвестициите в информационни технологии с приоритетите на Комисията, като се търси баланс между риска и добавената стойност за институцията
 • насърчаване и улесняване на оперативната съвместимост, за да могат европейските публични администрации да си сътрудничат безпроблемно през националните граници.

Мисия

Мисията на ГД „Информатика“ е да осигурява цифрови услуги за изпълнението на политиките на ЕС и в подкрепа на вътрешната администрация на Комисията

Предвид това, в качеството си на надежден партньор, ГД „Информатика“ отговаря за предоставянето на Комисията и, когато е уместно, на другите европейски институции и органи на висококачествени и новаторски:

 • решения на работното място — създава нови начини за работа и сътрудничество между служителите
 • оперативни решения — осигурява информационни системи, подпомагащи рационализирането на работните процеси в рамките на институционалната стратегия за управление на информационните технологии
 • инфраструктурни решения — осигурява надеждни, икономически ефективни и сигурни услуги и инфраструктура
 • ефективни решения — съобразява инвестициите в информационни технологии с приоритетите на Комисията, улеснява взаимоотношенията с нашите стратегически партньори, търси баланс между риска и добавената стойност за институцията
 • решения за оперативна съвместимост — подкрепя модернизирането на публичните администрации, като насърчава и улеснява оперативната съвместимост, за да могат европейските публични администрации да работят безпроблемно през границите.

Визия

Трансформиране на Комисията чрез информационните технологии

Визията на ГД „Информатика“ е да поеме ролята на лидер в областта на цифровите технологии в Комисията. Дирекцията трябва да разработи и ръководи цифровата трансформация на институцията, за да може тя да изпълнява политиките на ЕС по-добре и по по-ефективен и продуктивен начин, като се възползва максимално от възможностите на новите технологии.

Планове и доклади

Работна програма на Комисията — преглед на резултатите, които институцията иска да постигне през настоящата година

Стратегически план — стратегия на ведомството с цели за 2020—2024 г.

План за управление — предвидени резултати, дейности и ресурси на ведомството за настоящата година

Годишен доклад за дейността — постижения на ведомството и използвани ресурси през предходната година

Стратегията на Европейската комисия в областта на цифровите технологии — цифрово трансформирана Комисия, ориентирана към нуждите на хората

Стратегия за виртуални работни места — принципи и цели на ведомството за осигуряването на модерна работна среда за служителите на Комисията

Управление на информационните технологии — рамка за управление, контрол и наблюдение на ИТ услугите в Комисията

Предложение за регламент относно киберсигурността — въвеждане на рамка за ръководство, управление и контрол на риска в областта на киберсигурността

Предложение за Акт за оперативно съвместима Европа — осигуряване на рамка на ЕС за сътрудничество във връзка с оперативната съвместимост в публичния сектор

Ръководство и организация

16 ФЕВРУАРИ 2023
Informatics - Organisation chart
English
(477.5 KB - PDF)
Изтегляне

Контакт

Име
Генерална дирекция „Информатика“
Електронен адрес
Телефонен номер
+32 2 299 11 11 (телефонна централа на Комисията)
Пощенски адрес
Directorate-General for Informatics, European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Бeлгия