Skip to main content
Dyrekcja generalnaNEAR

Europejska polityka sąsiedztwa i negocjacje w sprawie rozszerzenia

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia (DG NEAR) odpowiada za realizację unijnej polityki sąsiedztwa i rozszerzenia.

Aktualności

Aktualności z tego departamentu

Zadania

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia (DG NEAR) odpowiada za realizację unijnej polityki sąsiedztwa i rozszerzenia. Ściśle współpracuje z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych i z dyrekcjami generalnymi odpowiedzialnymi za poszczególne priorytety tematyczne.

Dzięki swoim działaniom pomocowym we wschodnim i południowym sąsiedztwie Unii Europejskiej DG NEAR wspiera reformy oraz umacnia demokrację, dobrobyt, stabilność i bezpieczeństwo w całej Europie. DG NEAR przyczynia się do propagowania wartości, polityki i interesów UE w tym regionie oraz wspiera rozwój szczególnych stosunków UE z krajami sąsiadującymi.

W zakresie polityki rozszerzenia DG NEAR pomaga krajom aspirującym do członkostwa w UE w spełnieniu kryteriów określonych w Traktacie o Unii Europejskiej i ustalonych przez Radę Europejską. Ściśle monitoruje postępy krajów objętych procesem rozszerzenia na drodze do UE oraz wspiera negocjacje akcesyjne zgodnie z wymogami Rady. Jest też odpowiedzialna za utrzymywanie stosunków dwustronnych między Unią a krajami kandydującymi oraz potencjalnymi krajami kandydującymi w trakcie tego procesu i dba o to, aby w pierwszej kolejności przeprowadziły one reformy w zakresie praworządności, zarządzania gospodarką oraz administracji publicznej. Jeśli chodzi o Bałkany Zachodnie, DG NEAR opracowuje i wdraża politykę stabilizacyjną i stowarzyszeniową Unii Europejskiej określoną przez Radę Europejską.

DG NEAR zarządza większością unijnej pomocy finansowej i technicznej udzielanej krajom sąsiadującym oraz krajom objętym procesem rozszerzenia.

DG ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia ma siedzibę w Brukseli i zatrudnia około 1 650 pracowników w tym mieście oraz w delegaturach UE w krajach partnerskich. Pracuje pod kierownictwem dyrektora generalnego Gerta Jana Koopmana oraz politycznym zwierzchnictwem komisarza Olivéra Várhelyiego.

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Plan strategiczny – strategia departamentu, cele na lata 2020–2024

Plan zarządzania – przewidywane wyniki departamentu, działania, środki na bieżący rok

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

Kierownictwo i organizacja

Kontakt

Imię i nazwisko / Nazwa
Dyrekcja Generalna ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia
Tel.
+32 2 299 11 11 (centrala telefoniczna Komisji)
Adres pocztowy
Dyrekcja Generalna ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia, European Commission, Rue de la Loi 15/ Wetstraat 15, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgia