Skip to main content
Generálne riaditeľstvoECHO

Civilná ochrana a operácie humanitárnej pomoci EÚ

Hlavným poslaním Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu je chrániť ľudské životy, predchádzať ľudskému utrpeniu a zmierňovať ho a chrániť obyvateľstvo postihnuté prírodnými katastrofami alebo krízami spôsobenými ľudskou činnosťou.

Aktuality

Aktuality z tohto útvaru

Oblasť činnosti

DG ECHO vypracúva a uskutočňuje politiky Komisie v tejto oblasti:

Humanitárna pomoc a civilná ochrana

Vyhlásenie o poslaní

Plány a správy

Pracovný program Komisie – prehľad plánovaných výsledkov Komisie na daný rok

Strategický plán – stratégia a ciele útvaru na roky 2020 – 2024

Plán riadenia – plánované výstupy, činnosti a zdroje útvaru na daný rok

Výročná správa o činnosti – dosiahnuté výsledky útvaru a zdroje čerpané za predchádzajúci rok

Ročné priority v oblasti humanitárnej pomoci v roku 2023 – Všeobecné usmernenia o operačných prioritách v oblasti humanitárnej pomoci v roku 2023

Výročná správa o operáciách humanitárnej pomoci Európskej únie financovaných v roku 2021

Ročné priority v oblasti humanitárnej pomoci v roku 2022 – Všeobecné usmernenia o operačných prioritách v oblasti humanitárnej pomoci v roku 2022

Vedenie a organizácia

16 MAREC 2023
European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations - Organisation chart
English
(394.2 KB - PDF)
Stiahnuť

Kontakt

Meno/Názov
Generálne riaditeľstvo pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ
Telefónne číslo
+ 32 22991111 (telefónna ústredňa Komisie)
Poštová adresa
Generálne riaditeľstvo pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ, Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations, European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgicko