Направо към основното съдържание
banner-europe-for-citizens.png

Europe for Citizens (EFC) support initiatives to strengthen remembrance of the recent European history and to enhance civic participation at EU level.

„Европа за гражданите“ е програмата на ЕС за финансиране на проекти, които имат за цел:

 • подпомагане на обществеността да разбере историята, ценностите и многообразието на ЕС;
 • насърчаване на гражданите да участват и да се ангажират пряко в демократичния процес на равнище ЕС.

За периода 2014—2020 г. програмата разполага с общ бюджет от 187 718 000 евро.

eu_for_citizen_project_results.png

Области за финансиране

1. Европейска историческа памет — ЕС като проект за мир

Програмата подкрепя инициативи, в рамките на които:

 • се обсъждат причините и начинът, по който тоталитарните режими, помрачили съвременната история на Европа, са дошли на власт;
 • се разглеждат други важни моменти и събития в историята на ЕС;
 • се обсъждат различни исторически перспективи.

Приоритети за периода 2019 — 2020 г.

 • Възпоменателни прояви (PDF) във връзка с важни исторически събития в новата история на Европа
 • Гражданското общество и гражданското участие по време на тоталитарните режими
 • Антисемитизмът, антициганизмът, ксенофобията, хомофобията и други форми на нетърпимост: извличане на поуки от миналото за днешния ден
 • Демократичният преход и присъединяването към Европейския съюз

2. Демократична ангажираност и гражданско участие — привличане на гражданите

Побратимяване на градове

В рамките на проектите се събират граждани от побратимени градове, за да обсъждат въпроси, свързани с европейския политически дневен ред. Проектите дават възможност на хората да общуват помежду си и да извършват доброволческа дейност на равнище ЕС.

Мрежи от градове

Градовете се насърчават да си сътрудничат в дългосрочен план, за да проучват конкретни въпроси или теми, да споделят ресурси и/или интереси, да увеличават влиянието си и/или да се борят с общи предизвикателства.

Проекти на гражданското общество

Тези проекти дават възможност на гражданите да участват по конкретен начин в процеса на изготвяне на политиките на ЕС. Те стимулират дебати с цел предлагане на практически решения на проблемите чрез сътрудничество на европейско равнище.

Приоритети за периода 2019 — 2020 г.

 • Обсъждане на бъдещето на Европа и противодействие на евроскептицизма
 • Насърчаване на солидарността по време на криза
 • Насърчаване на междукултурния диалог и взаимното разбирателство и борба със стигматизирането на мигрантите и малцинствените групи

Безвъзмездни средства за оперативни разходи

Европейски мозъчни тръстове (научноизследователски организации в областта на публичната политика) и организации на гражданското общество, действащи в целия ЕС, могат да получават безвъзмездни средства за оперативни разходи — финансова подкрепа за разходи, свързани с техните дейности.

Кандидатстване за финансиране

Вижте уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура

Група за граждански диалог

Civil Dialogue group

Звена за контакт по програма „Европа за гражданите“

Потърсете насоки и подкрепа на вашия език от звеното за контакт по програма „Европа за гражданите“ във вашата страна:

Europe for Citizens contact points

Документи за справка

Reference documents

Проекти, финансирани по линия на „Европа за гражданите“

Търсене на информация за проекти и резултати от проекти, подкрепени по програмата „Европа за гражданите“ през 2014—2020 г.:

Documents

17 ФЕВРУАРИ 2020 Г.
Europe for Citizens Infographic

30 OКТОМВРИ 2019 Г.
Annual Work Programme 2020