Skip to main content

Hur man framför klagomål på EU-nivå

Hävda dina rättigheter på EU-nivå

Normalt kan du lättast hävda dina rättigheter i det land där du bor, men ibland kan du också få hjälp av EU.

Europaparlamentet

Du har rätt att göra en framställning till Europaparlamentet om tillämpningen av EU-lagstiftningen (artikel 227 i EUF-fördraget). Du kan skicka den med post eller direkt från Europaparlamentets webbplats. Läs mer om framställningar till Europaparlamentet

EU-kommissionen

Du kan vända dig till kommissionen om all reglering (lagar, författningar eller administrativa åtgärder), brist på reglering eller praxis i ett medlemsland som du tror strider mot EU-lagstiftningen.

Kommissionen kan bara handlägga ditt klagomål om det är en myndighet i ett EU-land som bryter mot reglerna. Om du vill klaga på något som en enskild person eller en privat organisation har gjort (och du inte kan visa att en nationell myndighet har varit inblandad), måste du försöka lösa problemet i ditt hemland, dvs. i domstol eller genom tvistlösning. Kommissionen handlägger bara ärenden där myndigheter är inblandade.

Som lekman kan det vara svårt att veta exakt vilken EU-lag som har överträtts. Kontakta Ditt Europas rådgivningstjänst för att snabbt få hjälp på ditt eget språk.

Europeiska ombudsmannen

Om du inte är nöjd med hur kommissionen har hanterat ditt ärende kan du kontakta Europeiska ombudsmannen (artiklarna 24 och 228 i EUF-fördraget).

Så här lämnar du ett klagomål till kommissionen

Du måste använda vårt standardformulär så att vi lättare förstår ditt problem. Fyll i det på något av de officiella EU-språken. Ange följande:

 • Beskriv noggrant hur du anser att de nationella myndigheterna har överträtt EU-lagstiftningen och vilken EU-lag som du tror att de har brutit mot.
 • Redogör för vad du redan har gjort för att hävda dina rättigheter.

Vad gör kommissionen med ditt klagomål?

Kommissionen har följande rutiner för klagomål:

 • Inom 15 arbetsdagar får du en bekräftelse på att kommissionen har tagit emot ditt klagomål.
 • Om du inte har använt standardformuläret får du en uppmaning att skicka in klagomålet en gång till.
 • Kommissionen granskar sedan ditt ärende och beslutar om man ska inleda ett formellt överträdelseförfarande mot landet i fråga. Detta tar normalt 12 månader.
 • Om ditt ärende är komplicerat, eller kommissionen behöver mer information, kan det ta längre tid. Du informeras i så fall om detta.
 • Om kommissionen kommer fram till att ditt klagomål är berättigat och inleder ett formellt överträdelseförfarande, informeras du om detta och får också veta hur ärendet fortskrider.
 • Om kommissionen kontaktar myndigheterna i det land som du har klagat på kommer den inte att röja din identitet om du inte har gett ditt uttryckliga samtycke.
 • Om ditt problem lättare kan lösas på informell väg eller med hjälp av tvistlösningstjänster utanför domstol, kan kommissionen föreslå att ditt ärende överförs till en sådan tjänst.
 • Om kommissionen kommer fram till att ditt problem inte innebär en överträdelse av EU-lagstiftningen, blir du informerad om detta innan ärendet läggs ner.
 • Du kan när som helst lämna in ytterligare handlingar eller be att få träffa företrädare för kommissionen.

Läs mer om hur kommissionen handlägger klagomål i meddelandet om klagandens ställning i ärenden om EU-rättens tillämpning.

Lämna ett klagomål på nätet

Du kan skicka in ditt klagomål med hjälp av vårt webbformulär.

Lämna ett klagomål med mejl eller post

Använd standardformuläret om du vill skicka klagomålet med mejl eller lämna det på papper. Formuläret finns på alla EU-språk och innehåller instruktioner som hjälper dig att få med alla uppgifter. Fyll i formuläret på skärmen eller skriv tydligt så att vi lätt kan läsa det.

Kommissionen kan visserligen ta emot e-post från en certifierad e-posttjänst (t.ex. ...@pec.it) men inte svara på den av tekniska skäl. Du bör därför använda en vanlig e-postadress eller en fysisk postadress i klagomålsformuläret så att vi kan svara.

8 JUNI 2021
Klagomålsformulär – överträdelse av EU-lagstiftningen
svenska
(68.69 KB - DOCX)
Ladda ner

Särskilt meddelande om skydd av personuppgifter - Handläggning av klagomål om tillämpning av EU-rätten

Skicka formuläret till följande adress:

Europeiska kommissionen
Generalsekretariatet
1049 Bryssel
Belgien

eller

EU-kommissionens representationskontor i ditt land

 

icon info

Enkät om klagomålsformuläret om en medlemsstats tillämpning av EU-lagstiftningen

Den här enkäten handlar om hur du upplever det standardformulär som används för att lämna in ett klagomål till kommissionen om en medlemsstats tillämpning av EU-lagstiftningen.

Vad kommissionen kan och inte kan göra

Efter att ha granskat fakta i ditt klagomål beslutar kommissionen om man ska vidta någon åtgärd. Kommissionen kan besluta att inte inleda något formellt överträdelseförfarande, även om den anser att EU-lagstiftningen har överträtts. Vissa ärenden kan hanteras med hjälp av andra, lämpligare mekanismer på EU-nivå och nationell nivå. Detta gäller särskilt enskilda fall av felaktig tillämpning som inte ger upphov till en principfråga, fall där det saknas tillräckliga bevis för att det rör sig om allmän praxis, om problem med att nationell lagstiftning inte är förenlig med EU-rätten eller systematisk underlåtenhet att följa EU-rätten. I sådana fall hänvisas du i regel till den nationella nivån, förutsatt att det finns ett effektivt rättsskydd där (se meddelandet om klagandens ställning i ärenden om EU-rättens tillämpning).
Som exempel kan nämnas att kommissionen 2017 avslutade överträdelseförfarandena och överträdelseklagomålen inom spelsektorn. Kommissionen valde att inte använda sin befogenhet för att främja en inre marknad för speltjänster på nätet. Klagomålen inom spelsektorn kan handläggas mer effektivt av nationella domstolar.
Om kommissionen drar ett EU-land inför rätta vid EU-domstolen och vinner målet, måste landet i fråga vidta de korrigerande åtgärder som krävs.
Om kommissionen hänskjuter ärendet till EU-domstolen kan det ta flera år innan domstolen meddelar en dom. Domstolens domar skiljer sig från de nationella domstolarnas domar. EU-domstolen meddelar en dom där den anger om det har skett en överträdelse av EU-lagstiftningen eller inte. Den kan inte ogiltigförklara en nationell bestämmelse som inte överensstämmer med EU-lagstiftningen och inte heller tvinga en nationell myndighet att tillgodose en begäran från en enskild person eller ålägga medlemslandet att betala skadestånd till en enskild person som lidit skada på grund av en överträdelse av EU-lagstiftningen. För att få skadestånd måste du även i detta fall vända dig till en nationell domstol inom den tid som fastställs i nationell lag.

Flera klagomål i samma ärende

Liknande klagomål som kommission har registrerat under ett och samma nummer.

Särskilt meddelande om skydd av personuppgifter - Handläggning av klagomål om tillämpning av EU-rätten