Skip to main content

Jak złożyć skargę na szczeblu UE

Środki na szczeblu UE

Chociaż zazwyczaj łatwiej jest dochodzić swoich praw w kraju zamieszkania, Unia Europejska udostępnia środki, które również mogą okazać się pomocne.

Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego

Masz prawo (zgodnie z art. 227 TFUE) do złożenia petycji do Parlamentu Europejskiego dotyczącej stosowania prawa UE. Petycję możesz przesłać pocztą lub przez internet za pośrednictwem strony Parlamentu Europejskiego. Więcej informacji o petycjach do Parlamentu Europejskiego znajduje się na stronie na temat obywatelstwa UE i swobody przemieszczania się.

Komisja Europejska

Możesz skontaktować się z Komisją Europejską, aby zakwestionować jakikolwiek środek (o charakterze ustawowym, wykonawczym lub administracyjnym) bądź brak środków lub jakąkolwiek praktykę stosowane przez kraj Unii Europejskiej, jeśli uznasz je za sprzeczne z przepisami UE.

Komisja Europejska może rozpatrzyć skargę tylko, jeśli dotyczy ona naruszenia prawa unijnego przez władze kraju UE. Jeżeli skarga dotyczy działań osoby prywatnej lub podmiotu prywatnego (nie możesz wykazać, że organy krajowe są w nie w jakikolwiek sposób zaangażowane), musisz spróbować rozwiązać problem na poziomie krajowym (drogą sądową lub za pomocą innych metod rozstrzygania sporów). Komisja Europejska nie ma uprawnień do zajmowania się sprawami, które dotyczą wyłącznie osób lub podmiotów prywatnych i w które nie są zaangażowane organy publiczne.

Bez dogłębnej znajomości prawa unijnego może Ci być trudno ustalić, które przepisy unijne Twoim zdaniem zostały naruszone. Przystępnych i nieformalnych porad w Twoim języku udzielą Ci pracownicy serwisu „Twoja Europa – Porady”.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Jeśli uznasz, że Komisja Europejska niewłaściwie zajęła się Twoją sprawą, możesz skontaktować się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich (zgodnie z art. 24 i 228 TFUE).

Jakie kroki administracyjne należy podjąć, aby złożyć skargę do Komisji Europejskiej

Aby złożyć skargę, wypełnij standardowy formularz skargi – ułatwi nam to zrozumienie problemu. Formularz można wypełnić w dowolnym języku urzędowym UE. W formularzu powinieneś:

 • podać dokładny opis, w jaki sposób organy krajowe naruszyły Twoim zdaniem prawo unijne, i wskazać, które przepisy według Ciebie zostały przez nie naruszone
 • opisać wszelkie kroki, które dotąd podjąłeś w ramach dochodzenia swoich roszczeń.

W jaki sposób Komisja Europejska rozpatruje skargi?

Skargi skierowane do Komisji Europejskiej są rozpatrywane zgodnie z następującą procedurą:

 • Komisja potwierdza otrzymanie skargi w terminie 15 dni roboczych.
 • W przypadku gdy skarga nie została wysłana przy użyciu standardowego formularza, Komisja wysyła prośbę o ponowne złożenie skargi.
 • W ciągu następnych 12 miesięcy Komisja Europejska bada przedłożoną jej skargę i decyduje, czy wszcząć wobec danego kraju formalne postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego (naruszenia prawa UE).
 • Jeśli poruszona w skardze sprawa jest szczególnie złożona lub jeśli Komisja Europejska musi zwrócić się do skarżącego lub innych stron o przedstawienie dodatkowych informacji, decyzja może zostać podjęta po okresie dłuższym niż 12 miesięcy. W takim przypadku skarżący zostanie poinformowany o wydłużeniu procedury.
 • Jeśli Komisja Europejska uzna skargę za uzasadnioną i zdecyduje się wszcząć formalne postępowanie w związku z nieprzestrzeganiem przepisów przez dany kraj UE, skarżący zostanie poinformowany zarówno o tym, jak i o dalszym przebiegu sprawy.
 • W ewentualnych kontaktach z władzami kraju, którego dotyczy skarga, Komisja nie ujawnia tożsamości składającego skargę, o ile nie udzielił on wyraźnego zezwolenia w tym zakresie.
 • Jeśli według Komisji problem można rozwiązać skuteczniej przez skorzystanie z pomocy dostępnych nieformalnych lub pozasądowych systemów rozstrzygania sporów, może ona zaproponować przekazanie sprawy do rozwiązania w ramach takich systemów.
 • Jeśli Komisja uzna, że przedłożony problem nie stanowi naruszenia prawa Unii, powiadomi o tym pisemnie skarżącego, a następnie zamknie akta sprawy.
 • Skarżący może w każdej chwili przekazać Komisji Europejskiej dodatkowe materiały dotyczące skargi lub poprosić o spotkanie z jej przedstawicielami.

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki Komisja Europejska kontaktuje się ze skarżącymi: Komunikat w sprawie zasad postępowania w stosunkach ze skarżącymi w przedmiocie stosowania prawa unijnego

Złożenie skargi online

Aby złożyć skargę przez internet, wypełnij i wyślij elektroniczny formularz skargi.

Złożenie skargi e-mailem lub pocztą

Jeśli zamierzasz złożyć skargę e-mailem lub pocztą, musisz w tym celu wypełnić standardowy formularz skargi, który jest dostępny we wszystkich językach urzędowych UE, postępując zgodnie z zawartymi w nim instrukcjami.

Formularz pomaga uwzględnić wszystkie istotne aspekty i zamieścić wszelkie ważne informacje. Aby ułatwić rozpatrzenie skargi, wypełnij formularz na ekranie lub odręcznie w czytelny sposób.

Komisja może otrzymywać e-maile z certyfikowanej usługi poczty elektronicznej (np. ...@pec.it), ale z powodów technicznych nie możemy wysłać odpowiedzi na certyfikowany adres e-mail. Dlatego prosimy o podanie w formularzu skargi zwykłego adresu e-mail lub pocztowego, na który będziemy mogli wysłać odpowiedź.

8 CZERWIEC 2021
Formularz skargi dotyczącej domniemanego naruszenia prawa Unii przez państwo członkowskie
polski
(70.51 KB - DOCX)
Pobierz

Oświadczenie o ochronie prywatności - Rozpatrywanie skarg dotyczących stosowania prawa UE

Formularz można wysłać pocztą na adres podany poniżej:

European Commission
Secretary-General
B-1049 Bruksela
BELGIA

lub

na adres przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Twoim kraju

 

icon info

Ankieta na temat formularza skargi dotyczącej stosowania prawa UE przez państwo członkowskie

Niniejsza ankieta służy uzyskaniu informacji o tym, jakie były Państwa doświadczenia przy korzystaniu ze standardowego formularza służącego do złożenia do Komisji skargi dotyczącej stosowania prawa UE przez państwo członkowskie.

Jakie działania może podjąć Komisja, a jakich nie może

Po przeanalizowaniu faktów przedstawionych w skardze służby Komisji zdecydują, czy należy podjąć dalsze działania. Komisja może postanowić o niewszczynaniu formalnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, nawet jeśli uzna, że doszło do naruszenia przepisów UE. W niektórych przypadkach odpowiedniejsze są inne mechanizmy na szczeblu unijnym lub krajowym. Dotyczy to przede wszystkim indywidualnych spraw dotyczących nieprawidłowego stosowania przepisów, które nie wiążą się z ogólniejszą zasadą i w przypadku których nie ma wystarczających dowodów na potwierdzenie ogólnej praktyki, problemu niezgodności przepisów krajowych z prawem Unii lub systematycznego naruszania prawa Unii. W takich przypadkach, jeżeli dostępna jest skuteczna ochrona prawna, Komisja co do zasady będzie kierować skarżących do organów na szczeblu krajowym (zob. komunikat w sprawie zasad postępowania w stosunkach ze skarżącymi w przedmiocie stosowania prawa unijnego).
Na przykład w 2017 r. Komisja zamknęła postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i skargi dotyczące gier hazardowych. Komisja nie uznała za priorytet wykorzystania swoich uprawnień do egzekwowania przestrzegania przepisów do tego, aby promować unijny jednolity rynek w dziedzinie usług hazardowych online. Sądy krajowe mogą sprawniej niż Komisja rozpatrywać skargi dotyczące sektora gier hazardowych.
Ponadto jeśli Komisja pozwie do Trybunału Sprawiedliwości dany kraj i wygra sprawę, kraj ten będzie musiał podjąć wszelkie działania mające na celu usunięcie uchybienia.
W przypadku wniesienia przez Komisję sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydanie wyroku może potrwać kilka lat. Wyroki Trybunału Sprawiedliwości różnią się od wyroków wydawanych przez sądy krajowe. Trybunał Sprawiedliwości wydaje wyrok, w którym stwierdza, czy doszło do naruszenia prawa Unii Europejskiej. Nie może uchylić przepisu krajowego, który jest niezgodny z prawem UE, ani zmusić krajowego organu administracyjnego do odpowiedzi na wniosek osoby prywatnej, ani też nakazać państwu członkowskiemu wypłaty odszkodowania osobie prywatnej, która poniosła szkodę wskutek nieprzestrzegania unijnych przepisów przez państwo członkowskie. Aby uzyskać odszkodowanie, skarżący musi skierować sprawę do sądu krajowego w terminie określonym w prawie krajowym.

Potwierdzenia odbioru skarg zbiorowych

Podobne skargi otrzymane przez Komisję, które zostały zarejestrowane razem pod tym samym numerem

Oświadczenie o ochronie prywatności - Rozpatrywanie skarg dotyczących stosowania prawa UE